aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3475

Pozemky ve výrobně skladovacím areálu, celková výměra 2.066m2, Brno - Slatina, při ulici Drážní

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 06.06.2018 11:00:00
Aktuální čas 16.09.2019 08:27:31
Konec 12.07.2018 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 50 000 Kč
Max. příhoz 2 500 000 Kč
Vyvolávací cena 3 506 000 Kč
Aktuální cena 3 506 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
2.jpg
 
Uživatel 1033512.07.2018 12:01:103 506 000
Popis:
Prodej pozemky o výměře 2.066m2 ve výrobně skladovacím areálu, při ulici Drážní, Brno - Slatina. 

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. 2201/15, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3757 pro katastrální území Slatina, obec Brno, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město.

Na předmětu prodeje je v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno chůze a jízdy dle Smlouvy o zřízení věcného břemene – úplatné ze dne 21.5.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 4.6.2008, v rozsahu geom. plánu č. 1874-7/2008, zapsané v katastru nemovitostí pod V-9840/2008-702, Z-29163/2011-702. Věcné břemeno bylo zřízeno obchodní společností VESSTA plus, a.s., žaloba o určení neexistence břemene nebyla podána.

Popis předmětu prodeje a lokality:
Pozemek se nachází jihovýchodně od centra města Brna, v městské části Brno-Slatina, při ulici Drážní, v oblasti průmyslové výstavby mezi ulicí Řipskou, která směřuje k dálnici D1 a železniční tratí z Brna na Šlapanice. Předmětný pozemek je situovány ve výrobně skladovacím areálu třetích osob.

Na pozemku se nacházejí venkovní úpravy – sloupové lampy venk. osvětlení, menší zahradní lampy venk. osvětlení, oplocení areálu na JZ z gabionových košů prorostlých živým plotem a SV straně z poplastovaného pletiva na ocelové sloupky, branka z pletiva, ocelová brána s pozink. úpravou na el. pohon, zídky z gabionů, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, zpevněné plochy z betonové dlažby, zpevněné plochy ze žulových kostek, obrubníky). Dále je na pozemku postavena vedlejší stavba přístřešku tvořící příslušenství hlavní budovy - není tedy předmětem prodeje. Součástí pozemku parc.č. 2201/15 jsou trvalé porosty standardního rozsahu bez vlivu na cenu obvyklou. Jedná se o okrasné třešně, listnaté keře a živý plot v gabionových koších z habrů.

Pozemky byly původně součástí většího areálu Dřevařských závodů a tento areál měl společné rozvody inženýrských sítí. Rozvody jsou přivedeny ze severní strany z areálu třetích osob – jedná se o přípojku vody, zemního plynu a elektřiny. Dešťová kanalizace z areálu je svedena do stoky v ulici Drážní, splašková kanalizace je svedena do akumulační jímky splaškových vod v pravém rohu areálu vedle zadní vjezdové brány. Před zaústěním dešťové kanalizace do společné přípojky je před septikem odlučovač ropných látek. Inženýrské sítě nejsou předmětem dražby.

Celý areál a je přístupný z jihovýchodní strany, z veřejné zpevněné komunikace ul. Drážní a dále vybudovaným vjezdem pro nákladní dopravu.
Pozemky jsou situované v zastavěné části města s velmi dobrou dopravní dostupností na dálnici D1 a také do centra města Brna.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden v přiloženém znaleckém posudku: Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP: 3,506.000,-Kč

Termin konání prohlídek:
I. prohlídka - dne 25.6.2018 ve 14:00 hod.
II. prohlídka - dne 9.7.2018 ve 14:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Drážní 7b, 627 00 Brno (GPS: 49°10'6.819"N, 16°41'3.495"E). Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen.

Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Prodej v rámci konkursního řízení úpadce: Jihomoravské dřevařské závody Brno, státní podnik, usnesení Krajského obchodního soudu v Brně č.j. 26 K 62/98-42

Nájemní smlouvy na předmětu prodeje:
Na předmět dražby nebo jeho části mohou být uzavřeny nájemní smlouvy. Tyto smlouvy nemá prodávající k dispozici.

Zástavní práva, zadržovací práva, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva (dle § 553 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 2040 občanského zákoníku) a postoupení pohledávky (dle § 554 zákona č. 40/1964 Sb. nebo § 1879 občanského zákoníku), váznoucí případně na předmětu aukce, zanikají nejpozději zpeněžením v konkursu, a to i v případě, že oddělení věřitelé nepřihlásili své pohledávky, to vše podle ust. § 28 odst. 5 zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ohledně výkonů rozhodnutí a exekucí nařízených na předmět aukce platí ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/1991 Sb., zákona o konkursu a vyrovnání, který se použije s ohledem na ust. § 432 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že nelze provést výkon rozhodnutí ani exekuci postihující majetek patřící do podstaty.

Omezení vlastnického práva z titulu zahrnutí předmětu aukce do konkursní podstaty úpadce ve prospěch správce konkursní podstaty zaniká rovněž zpeněžením.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 30 dnů ode dne udělení souhlasu s uzavřením kupní smlouvy od Krajského soudu v Brně a zástupce věřitelů úpadce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]