aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6814

Prodej lesních pozemků o CP 2448 m2 , k.ú. Hříškov, okres Louny

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 14.11.2022 14:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 10:25:51
Konec 10.01.2023 14:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 61 126 Kč
Aktuální cena 84 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
foto 1.jpg
 
Uživatel 1953610.01.2023 14:05:2484 000
Uživatel 1956310.01.2023 14:04:5677 126
Uživatel 1953610.01.2023 13:59:4975 126
Uživatel 1956310.01.2023 13:59:3173 126
Uživatel 1953610.01.2023 13:57:4271 126
Uživatel 1951510.01.2023 13:57:1169 126
Uživatel 1953610.01.2023 13:56:4867 126
Uživatel 1951510.01.2023 13:55:4765 126
Uživatel 1953629.12.2022 12:58:0063 126
Popis:

Prodej lesních pozemků celkem 2448 m2, k.ú. Hříškov, obec Hříškov, okr.Louny

Prodej dvou  samostatných pozemkových  parcel s celkovou výměrou 2 448 m2 s funkčním využitím les, situované v katastrálním území Hříškov, okr. Louny. Dle dostupných informací nejsou pozemky předmětem nájemní smlouvy.
Pozemky, které jsou předmětem prodeje jsou zapsané na listu vlastnictví č. 329 pro k.ú. Hříškov.

Přesný popis nemovitostí vč. LHO je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky :jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  50°16'35.23"N, 13°50'52.02"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 


Podmínky prodávajícího:

-          věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]