aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6502

Prodej lesního pozemku, celková výměra 9727 m², k.ú. Lukavec u Pacova, kraj Vysočina

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 10.01.2022 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:20:29
Konec 10.02.2022 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 120 574 Kč
Aktuální cena 240 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto01.jpg
 
Uživatel 1870610.02.2022 14:29:53 240 000
Uživatel 1871410.02.2022 14:27:32 236 000
Uživatel 1870610.02.2022 14:24:42 235 000
Uživatel 1871410.02.2022 14:20:36 231 000
Uživatel 1865410.02.2022 14:19:24 230 000
Uživatel 1871410.02.2022 14:16:42 228 000
Uživatel 1870610.02.2022 14:13:46 227 000
Uživatel 1871410.02.2022 14:09:02 226 000
Uživatel 1870610.02.2022 14:04:52 225 000
Uživatel 1871410.02.2022 14:00:29 215 000
Uživatel 1871310.02.2022 14:00:09 214 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:59:49 213 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:59:12 212 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:59:02 211 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:58:22 210 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:58:04 209 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:57:43 208 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:57:34 207 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:57:06 206 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:56:52 205 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:56:24 204 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:56:04 203 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:55:39 202 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:55:14 201 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:54:37 200 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:54:16 199 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:53:36 198 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:53:08 197 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:52:02 195 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:51:16 192 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:50:21 190 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:49:08 187 000
Uživatel 1861610.02.2022 13:48:18 185 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:42:30 182 000
Uživatel 1871710.02.2022 13:41:29 180 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:31:12 178 000
Uživatel 1871710.02.2022 13:29:33 175 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:29:15 172 000
Uživatel 1871210.02.2022 13:28:22 169 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:27:36 168 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:25:12 165 000
Uživatel 1871410.02.2022 13:09:37 161 000
Uživatel 1871310.02.2022 13:07:44 160 000
Uživatel 1871410.02.2022 12:59:48 158 000
Uživatel 1861610.02.2022 12:58:09 155 000
Uživatel 1871410.02.2022 12:50:12 151 000
Uživatel 1871710.02.2022 12:45:32 150 000
Uživatel 1871410.02.2022 12:31:35 146 000
Uživatel 1869010.02.2022 12:30:49 145 000
Uživatel 1871410.02.2022 12:27:01 144 000
Uživatel 1871710.02.2022 12:22:39 143 000
Uživatel 1871410.02.2022 12:10:08 142 000
Uživatel 1871710.02.2022 12:06:43 141 000
Uživatel 1871410.02.2022 11:24:15 140 000
Uživatel 1871310.02.2022 11:19:37 138 000
Uživatel 1871410.02.2022 11:08:50 136 000
Uživatel 1871710.02.2022 11:03:48 135 000
Uživatel 1871310.02.2022 10:38:40 133 000
Uživatel 1871709.02.2022 20:27:34 131 000
Uživatel 1871309.02.2022 14:45:05 130 000
Uživatel 1865409.02.2022 11:21:32 124 000
Uživatel 1870608.02.2022 12:42:45 123 000
Uživatel 1865427.01.2022 20:10:19 122 000
Uživatel 1227217.01.2022 13:08:11 121 000
Popis:

Prodej lesního pozemku, celková výměra 9727 m², k.ú. Lukavec u Pacova, obec Lukavec kraj Vysočina

Na pozemku parc. č. 2630/1 - 0,9727 ha, LV č. 748, k.ú. Lukavec u Pacova se nachází 18 letá smrková malzina až tyčkovina s břízou a jeřábem - plocha cca 0,66 ha. V severní části se dále nachází smrková tyčovina 37 let, na ploše cca 0,31 ha.

Parcela se nachází zhruba 1,7 km západně od obce Lukavec, přístup je po úzké asfaltové komunikaci, dále pak cca 300 m podél lesa po měkké nezpevněné komunikaci

GPS: 49.5658389N, 14.9678167E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSCB 26 INS 10874 / 2021

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]