aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3216

Prodej pozemků - 30 000m2,orná půda - 14 339 m2 zastavitelných, kú Horní Jindřichov, Rumburk, okres Děčín

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Waugh Jana
Email jana.waugh@gaute.cz
Telefon 730 574 140
Začátek 05.02.2018 12:04:00
Aktuální čas 25.09.2018 01:53:59
Konec 1.kola 22.03.2018 13:00:00
Místo předložení návrhu Gaute a.s., Lidická 26, Brno - 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 22.03.2018 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 22.03.2018 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 4 434 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
 
Bez názvu.jpg
 
Popis:
Prodej pozemků - 30 000m2

katatrální území Horní Jindřichov, obec Rumburk, okres Děčín

pozemek parc.č. 1322/74  o výměře 21333 m2, orná půda

pozemek parc.č. 1322/75  o výměře 8667 m2, orná půda

14 339 m2 zastavitelných - dle územního plánu v rozvojovém území označeném  Z1-C2 - plochy podnikatelských aktivit

Dominantní funkce
- smíšené plochy s rozvojem nespecifikovaných druhů podnikání (komerční aktivity) - servisní, skladové, výrobní činnosti, velkoplošné areály služeb, velkoprodejny

Přípustné - doplňkové služby, související administrativa, správa, věda a výzkum, parkoviště, garáže, ČSPH. zeleň

Podmínečně přípustné - vybavenost pro potřebu areálů (stravování, obchod apod.) služební a pohotovostní byty, zařízení technického vybavení nadřazených systémů

15 661m2  určeno k zemědělské prvovýrobě

Severní část pozemku křižuje vedení VVN
Na pozemek 1322/75 zasahuje vymezení biocentra.

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve  znaleckém posudku.


Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje

Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Prodej v rámci insolvenčního řízení
Prodej podléhá schválení insolvenčního správce
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2018 GAUTE, a.s.

[123]