aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4404

Prodej souboru spoluvlastnických podílů na pozemcích, Královehradecký kraj, KP Trutnov

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gottvald Michael
Email gottvald@gaute.cz
Telefon 776 118 336
Začátek 05.06.2019 17:32:00
Aktuální čas 11.07.2020 23:15:12
Konec 06.08.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 330 000 Kč
Aktuální cena 330 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 75 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
LV 198.jpg
 
Uživatel 1241106.08.2019 09:40:39 330 000
Popis:

Prodej souboru spoluvlastnických podílů na pozemcích podíly na pozemcích, Královehradecký kraj, KP Trutnov

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 45 INS 19920 / 2017

 

1) Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/18 na následujících nemovitých věcech:

- pozemek parc.č. 121/1 o výměře 28509 m2, orná půda

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 198 pro katastrální území Sedlec u Lanžova, obec Lanžov, u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj KP Trutnov (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

 

2) Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/6 na následujících nemovitých věcech:

- pozemek parc.č. 380 o výměře 6435 m2, lesní pozemek

- pozemek parc.č. 386 o výměře 438 m2, lesní pozemek

- pozemek parc.č. 640 o výměře 1403 m2, lesní pozemek

- pozemek parc.č. 641 o výměře 9456 m2, lesní pozemek

- pozemek parc.č. 1024 o výměře 2351 m2, lesní pozemek

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 149 pro katastrální území a obec Velký Vřešťov u Katastrálního

 

3) Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/6 na následujících nemovitých věcech:

- pozemek parc.č. 412/4 o výměře 3771 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 412/6 o výměře 3399 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 412/10 o výměře 3173 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 521/63 o výměře 110 m2, vodní plocha

- pozemek parc.č. 521/64 o výměře 134 m2, vodní plocha

- pozemek parc.č. 778/4 o výměře 665 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 778/10 o výměře 861 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 822/2 o výměře 14276 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 822/3 o výměře 491 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 1021 o výměře 2086 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 1022 o výměře 759 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 1023 o výměře 6603 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 1025 o výměře 1232 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 1026 o výměře 2295 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 1088 o výměře 13072 m2, orná půda

- pozemek parc.č. 1096 o výměře 17208 m2, orná půda

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 650 pro katastrální území a obec Velký Vřešťov u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj KP Trutnov (dále tyto nemovité věci také jen „nemovitosti“).

 

4) Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/6 na následujících nemovitých věcech:

- pozemek parc.č. 885/11 o výměře 4035 m2, lesní pozemek

zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 656 pro k.ú. a obec Velký Vřešťov u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.


5) Spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/72 na následujících nemovitých věcech:

- pozemek parc.č. 265 o výměře 523 m2, orná půda

zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 279 pro k.ú. Sedlec u Lanžova u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

 


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření zprostředkovatelské smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

UPOZORNĚNÍ: Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

UPOZORNĚNÍ: Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

UPOZORNĚNÍ: Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]