aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3679

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na RD a na pozemcích o celkové výměře 548m2, obec Planá, Plzeňský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 27.09.2018 11:00:00
Aktuální čas 23.05.2019 19:03:12
Konec 10.04.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 140 000 Kč
Aktuální cena 140 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0699.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Aukce byla prodloužena a vyvolávací cena byla snížena!

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 117, pro k.ú. Svahy, obec Planá, KP Tachov.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl ve výši id ½ k nemovitostem:
- pozemek parc.č. St. 9 o výměře 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 15, zp.využití rod.dům, v části obce Svahy,
- pozemek parc.č. St. 56/3 o výměře 81 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití jiná stavba,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 117 pro katastrální území Svahy, obec Planá, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Tachov.

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o samostatný přízemní rodinný dům č. p. 15, který obsahuje bytovou jednotku 2+1 se sociálním vybavením, sklepem, skladem a kotelnou. Celková užitná plocha bytu dispozice 2+1 činí 92m2. Celkově je dle znaleckého posudku dům ve stavebně mírně podstandardním technickém stavu. IS: voda, el.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na výše uvedené nemovitosti.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín prohlídky nemovitosti:
1.11.2018 v 15:00hod. 
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese: Svahy 15, 348 15 Planá.
GPS souřadnice:  49.8252686N, 12.8205844E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit minimálně 24hodin předem a to na e-mail: charvat@gaute.cz.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Karel a Alžběta Šmatovi v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - rozdělení ceny dosažené v aukci.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

V případě, kdy nebude využita nabídka předkupního práva spoluvlastníkem, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]