aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3220

Prodej výrobního a skladového areálu s administrativou – ZBROJOVKA BŘEZNICE a.s., celková výměra pozemků 21.511m2, Březnice

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.02.2018 12:00:00
Aktuální čas 16.07.2019 22:29:56
Konec 1.kola 10.05.2018 15:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A3220
čas předložení návrhů 2.kola do 11.05.2018 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 11.05.2018 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 5 900 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 400 000 Kč
Dosažená cena 7 551 915  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_1039.JPG
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 7,551.915,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 6.413.000,- Kč.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO PRODLOUŽENO DO 11.5.2018.

OPAKOVANÉ výběrové řízení na prodej výrobně skladového areálu ZBROJOVKA BŘEZNICE. Areál vhodný pro zájemce, který má vysoké nároky na dodávku el. energie, popř. při výrobě produkuje škodlivé látky či má hlučný provoz. Bezproblémový vjezd nákladních vozidel a manipulace s nákladem vč. parkování.


Minimální požadovaná cena byla snížena o 33%!!


Areál se sestává z:
- administrativní budova - kotelna - dvoupodlažní výrobní hala - skladová hala - nástrojárna - výrobní dílna - výrobní hala I - výrobní hala II - montážní hala - trafostanice - kompresorovna - neutralizační stanice ČOV - přístřešek na uhlí a přístřešek na šrot - vrátnice.

Celková podlahová plocha hlavních skladů, hal a budov: 5.404m, celková plocha pozemků činí 21.511m2.Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Areál má velký příkon energie - trafostanice byla vybudova pro 3 trafa po 1.000kVA. Dodávaný výkon ze soustavy ČEZ byl až 1.400kW, hlavní kabelové rozvody 3x240mm2 + 1x70mm2 a méně významné 4x70mm2. Areál obsahuje 6-ti komorovou neutralizační stanici, napojenou na soustavu svodů škodlivých látek (mimo běžného kanalizačního řádu).

Areál zahrnuje výrobní a skladovací haly a čtyřpodlažní administrativní budovu. Areál je napojen na elektřinu a vodu, plyn ve vzdálenosti cca 200m, kanalizace do vlastní ČOV. Vytápění centrální, vlastní kotelna na tuhá paliva. Areál je přístupný z veřejné komunikace. Dříve sloužil pro výrobu dílů pro automobilový průmysl, v současné době není využíván. Areál se nachází při ulici Počapská, s dobrou dopravní dostupností na dálnici D4.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 1196/3 o výměře 1.262 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 557, zp.využití tech.vyb., v části obce Březnice,
- pozemek parc.č. 1196/4 o výměře 426 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití obč.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/5 o výměře 128 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití tech.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/6 o výměře 274 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití tech.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/7 o výměře 62 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití tech.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/8 o výměře 121 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití tech.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/9 o výměře 789 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití tech.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/10 o výměře 834 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití tech.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/11 o výměře 1.203 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití obč.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/12 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití obč.vyb.,
- pozemek parc.č. 1196/16 o výměře 492 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití prům.obj.,
- pozemek parc.č. 1196/17 o výměře 3 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zp.využití prům.obj.,
- pozemek parc.č. 1196/2 o výměře 15.760 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1196/13 o výměře 132 m2, orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1372 pro katastrální území Březnice, obec Březnice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram

Předmětem prodeje a součástí ceny je i inventář nacházející se v areálu (drobný nábytek, kanc.technika apod.).

Termin konání prohlídek:
11.4.2018 ve 14:00hod.

Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: areál ZBROJOVKA BŘEZNICE a.s., Počapská 557, 262 72 Březnice. GPS souřadnice: 49.5528222N, 13.9594139E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A3220, minimální požadovaná cena ve VŘ: 5,900.000,-Kč, cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 2.6.2017: 17,700.000,-Kč.

Termíny:
Termín složení jistiny: do 10.5.2018 do 15:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 11.5.2018 ve 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 11.5.2018 v 15:00.

Kauce: 400.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Zbrojovka Březnice a.s.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]