Evid. číslo: A6645

3. KOLO VŘ - Prodej OZ "pietro filipi" a "PIETRO FILIPI" z majetku dlužníků pietro filipi,s.r.o. a pietro filipi stores,s.r.o.

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 28.07.2022 14:00:00
Aktuální čas 03.03.2024 02:29:26
Konec 28.07.2022 15:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 20 000 Kč
Max. příhoz 25 000 000 Kč
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena 1 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 28.07.2022 14:00:00
Konec 28.07.2022 15:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 20 000 Kč
Max. příhoz 25 000 000 Kč
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena 1 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 1 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 17096 28.07.2022 15:13 1 500 000 Kč

Uživatel 17097 28.07.2022 15:09 1 400 000 Kč

Uživatel 17096 28.07.2022 15:07 1 250 000 Kč

Uživatel 17097 28.07.2022 15:04 1 210 000 Kč

Uživatel 17096 28.07.2022 15:02 1 100 000 Kč

Uživatel 17097 28.07.2022 14:59 1 050 000 Kč

Uživatel 17096 28.07.2022 14:28 920 000 Kč

Popis

Třetí kolo výběrového řízení na prodej ochranných známek z majetku dlužníků pietro filipi, s.r.o. a pietro filipi stores, s.r.o.. Toto 3. kolo výběrového řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6644, které jsou zveřejněny v příloze této aukce. Předmět prodeje tvoří tyto ochranné známky:
 
1) Ochranná známka slovní mezinárodní "pietro filipi", č. zápisu 816482, zapsaná v registru WIPO, z majetku dlužníka pietro filipi, s.r.o.

2) Ochranná známka slovní "pietro filipi", č. zápisu 257057, zapsaná u ÚPV ČR, z majetku dlužníka pietro filipi, s.r.o.

3) Ochranná známka slovní mezinárodní "PIETRO FILIPI“, č. zápisu 3109329, zapsaná v registru EUIPO, z majetku dlužníka pietro filipi stores, s.r.o.

4) Ochranná známka "PIETRO FILIPI“, č. zápisu UK00903109329, zapsaná v registru UKIPO, z majetku dlužníka pietro filipi stores, s.r.o.

Bližší popis předmětu prodeje - ochranných známek - je uveden v přílohách výběrového řízení A6644 - v posudku č. 40/2021 a č. 41/2021 a dále v samostatných výpisech z rejstříků, které jsou ke stažení v přílohách výběrového řízení A6644.

Toto výběrové řízení se řídí ZVLÁŠTNÍMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VŘ A6644, které jsou zveřejněny v prováděcí dokumentaci této aukce.

Nabídková cena je cenou vč. DPH v sazbě 21%. Konečná cena je cenou vč. DPH v sazbě 21%.

Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6644, kdy 3. (finální) kolo proběhne formou licitace v anglické aukci. První kolo seznámení se s předmětem prodeje+složení kauce a podepsání smlouvy o složení kauce. Ve druhém kole uchazeči předkládají nabídky. Pro účastníky jejichž nabídka skončí na 1. a 2. místě (o pořadí rozhoduje výše předložené ceny), bude v systému www.verejnedrazby.cz spuštěno finální, tzv. třetí kolo, které proběhne v samostatné anglické aukci, v rámci které tito účastníci budou o výslednou kupní cenu licitovat.

Smlouva o složení kauce:
Pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - A6644_Smlouva o složení kauce.pdf.  Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce - A6644_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf

 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz
 
Minimální požadovaná cena:  1,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 15.9.2021: 31,250.000,-Kč
 
Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 27.7.2022 do 18:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 28.7.2022 do 12:00 hod.
Termín konání samostatné anglické aukce (3.kolo)*: 28.7.2022 od 14:00hod. do 15:00hod.

Kauce: 1,500.000 Kč.

*samostatné anglické aukce (tzv. třetího kola tohoto VŘ) se mohou účastnit pouze zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním a druhém místě (tito zájemci budou neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola a tato částka bude vyvolávací cenou v tzv. třetím kole, tj. v samostatné anglické aukci.
 
Celková dosažená kupní cena bude rozdělena tímto poměrem:
- 2/3 z celkové kupní ceny dosažené v aukci připadne do majetkové podstaty dlužníka pietro filipi, s.r.o.
- 1/3 z celkové kupní ceny dosažené v aukci připadne do majetkové podstaty dlužníka pietro filipi stores, s.r.o.
 
Jedná se o prodej v insolvenčním řízení v rámci zpeněžení majetkové podstaty dlužníka pietro filipi s.r.o. (řízení vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka MSPH 88 INS 2132/2021) a pietro filipi stores s.r.o. (řízení vedeno u Městského soudu v Praze, spisová značka MSPH 88 INS 2135/2021).

Smlouva o převodu ochranných známek ve znění dle vzoru, který je uveřejněn v přílohách tohoto výběrového řízení - Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy o převodu ochranných známek.pdf, musí být vítězem tohoto výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem tohoto výběrového řízení uhrazena před podpisem Smlouvy o převodu ochranných známek.

Veškeré náklady spojené se zápisem změny vlastníka prodávaných ochranných známek v příslušných registrech (rejstřících) nese kupující. Prodávající kupujícímu při těchto úkonech poskytne součinnost.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
UPOZORNĚNÍ:
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí předmětu prodeje v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje za podmínek Smlouvy o převodu ochranných známek, přičemž k  datu převzetí přejde nebezpečí škody na kupujícího, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím a nabytím vlastnického práva nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponesou žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírají žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající nečiní k předmětu prodeje žádná prohlášení ani ujištění a koupě předmětu prodeje je výlučnou odpovědností a rizikem kupujícího.

Kupující hradí poplatky spojené se zápisem vlastnického práva do příslušného veřejného rejstříku či případné správní poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z příslušného veřejného rejstříku, jakož i další případné poplatky s převodem ochranných známek související a provedení příslušných zápisů řádně a včas je výlučnou odpovědností kupujícího. 

Kupující je povinen akceptovat vzorovou Smlouvu o převodu ochranných známek a podmínky koupě v ní uvedené.

Uzavření Smlouvy o převodu ochranných známek a prodej předmětu prodeje je na výlučném uvážení kteréhokoli z prodávajících, přičemž kterýkoli prodávající je oprávněn z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu Smlouvu o převodu ochranných známek neuzavřít a předmět prodeje či kteroukoli jeho část neprodat, přičemž prodej předmětu prodeje podléhá souhlasu věřitelského orgánu obou prodávajících v insolvenčním řízení, které budou o udělení či neudělení souhlasu rozhodovat až na základě výsledku aukce.

Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy.

Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce.

Konečná výše kupní ceny jakož i schválení prodeje vybranému zájemci (vítězi) podléhá schválení věřitelskými orgány, insolvenčním soudem a insolvenčním správcem obou prodávajících. Vítěz aukce je svou nabídkou vázán 60 dnů ode dne skončení aukce.

For non-czech speaking customers we highly recommend to hire Czech lawyer for registration and biding.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce