aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4610

50% SLEVA - Areál pro výrobu, skladování a administrativu, užitná plocha 1.724m2, pozemky 10.843m2, Orlová, okres Karviná

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.09.2019 10:00:00
Aktuální čas 01.06.2020 06:57:39
Konec 1.kola 06.11.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A4610
čas předložení návrhů 2.kola do 07.11.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 07.11.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 600 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 120 000 Kč
Dosažená cena 1 600 004  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
12.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 1,600.004,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 1,600.004,- Kč.

!! CENA BYLA SNÍŽENA O 50% !!

Opakované výběrové řízení na prodej areálu vhodného pro výrobu, skladování a administrativu z majetku dlužníka Agnus Solutions s.r.o.. Areál se nachází v městě Orlová, při ulici Závodní, s dobrou dopravní dostupností. Město Orlová je vzdáleno 8km od Ostravy a 10km od Karviné. Areál je po částečné rekonstrukci, s dostatečným pozemkovým zázemím. Celková užitná plocha všech budov činí 1.724m2. Celková plocha pozemků činí 10.843m2.

Areál se sestává z:
a) administrativní budova č.p. 1415 – užitná plocha 633m2
b) budova dílen a skladů s provoz. kancelářemi - užitná plocha 179m2
c) budova dílen a skladů s hyg.zařízením - užitná plocha 729m2
d) budova garáží nezapsaná v KN – užitná plocha 183m2


Popis jednotlivých staveb:
a) Administrativní budova č.p. 1415
Administrativní budova č.p. 1415 stojí podél ul. Závodní. Jedná se o hlavní budovu tohoto průmyslového areálu, která prošla před 2 roky rozsáhlou rekonstrukcí. Byla provedena oprava střechy, nová střešní krytina a stavební úpravy uvnitř budovy, vč. vnitřních rozvodů a ÚT. Objekt je napojený na vodovodní řad, kanalizaci a vzdušné vedení NN.
Budova je přízemní, částečně podsklepená, zděná. Okna nová plastová. Nové el.rozvody 230/400V. V SV části objektu technické, příp. skladové přízemní a sklepní prostory, které jsou zrekonstruovány pouze minimálně.

b) Budova dílen a skladů s provoz. kancelářemi
Přízemní, zděná budova dílen a skladů s provozními kancelářemi, která přímo navazuje na administrativní budovu. Budova stojí na pozemku parc.č. 610/28. Budova je zděná, konstrukčně je shodná s administr. budovou. Na této budově byla provedena pouze oprava střešní krytiny.  Před objektem leží hromady stavební suti, dřeva, vybouraných oken.

c) Budova dílen a skladů s hyg.zařízením
Zděná budova dílen a skladů s hygienickým zařízením na pozemku parc.č. 610/27. Budova je přízemní, zděná, na této budově byla provedena pouze oprava střešní krytiny. Zbývající konstrukce a vybavení jsou původní.

d) Garáž na parc. 1453
V jihozpadní části areálu stojí zděná, přízemní budova garáží, nezapsaná v KN.
Z části leží tato budova na pozemku parc.č. 610/1 (ZP = 120 m2) ve vlastnictví Agnus Solutions, s.r.o., v další části (ZP = 91 m2) leží na pozemku parc.č. 604/1 ve vlastnictví jiné, právnické osoby ROSH, a.s., Čestmírova 217/22, Nusle, 14000 Praha 4. (Současný stav byl zaměřen dle geometrického plánu č. 2588-10/2017 ze dne 13.9.2017). Celková zastavěná plocha = 211 m2. Na užívání pozemku jiného vlastníka parc.č. 604/1 v rozsahu zastavěné plochy touto stavbou není na předloženém LV č. 5588 ze dne 28.12.2017 zapsáno žádné věcné břemeno a insolvenčnímu správci nejsou známy ani jiné smluvní (nájemní) vztahy s vlastnickou osobou daného pozemku. V době konání prohlídky areálu nebyl přístup do vnitřních prostor tohoto obj. možný. Garáže do kterých je vjezd umožněn pouze z vnitřní (nádvorní) části areálu (pozemek parc.č. 610/1) zjevně vlastní spol. Agnus Solutions, s.r.o. (Viz Dohoda o souhlasu s umístěním stavby a zápisem do katastru nemovitostí v příloze).

Budova s 6 garážemi a dřevěnou přístavbou vrátnice je přízemní. Svými rozměry, půdorysem a vnitřní dispozicí (6 samostatných garážových stání s vraty) sloužila předchozímu majiteli jako řadové garáže a opravny. Vybavení el.instalace 230/400 V, v souč. stavu nefunkční. Stavba bez rekonstrukce.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídky:
1.11.2019 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Závodní 1415, 735 14 Orlová - část obce Poruba.  GPS souřadnice: 49.8491661N, 18.4207319E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4610, minimální požadovaná cena ve VŘ: 1,600.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 6.11.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 7.11.2019 ve 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 7.11.2019 v 15:00.

Kauce: 120.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Agnus Solutions s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 606 o výměře 598m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1415, zp.využití jiná stavba, v části obce Poruba,
- pozemek parc.č. 610/27 o výměře 843m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. 610/28 o výměře 207m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. 601 o výměře 163m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 604/6 o výměře 184m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 609 o výměře 383m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 610/1 o výměře 8.465m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5588 pro katastrální území Poruba u Orlové, obec Orlová, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Celková kupní cena nemovitých věcí, které jsou předmětem zajištění, a nemovitých věcí, které nejsou předmětem zajištění, bude rozdělena v poměru 93,55% (zajištěný majetek) k 6,45% (nezajištěný majetek).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných
předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]