aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5861

Areál "ŠNEKY" plochy pro výrobu a skladování celkem 2222 m², administrativní část 238 m², pozemky celkem 9704 m², obec Plesná

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 11.05.2021 13:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 02:31:14
Konec 13.05.2021 13:00:00
Zbývá 25 dni 10 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 4 900 000 Kč
Aktuální cena 4 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20190925_133724.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny

Popis:

Areál "ŠNEKY" plochy pro výrobu a skladování celkem 2222 m², administrativní část 238 m², pozemky celkem 9704 m², obec Plesná


Výrobní hala č.p. 83

zastavěná plocha

užitná plocha

1. PP

401,37 m2

341,16 m2

1. NP

1 106,67 m2

940,67 m2

2. NP

1 106,67 m2

940,67 m2

Celkem

2 614,71m2

2 222,50 m2
Administrativní budova

zastavěná plocha

užitná plocha

1. NP

357,63 m2

238,22 m2

Celkem

357,63 m2

238,22 m2Areál se nachází mimo zastavěnou část obce Plesná. Sloužil pro keramickou výrobu. Je umístěn na západním okraji obce v blízkosti vlakového nádraží Plesná a železniční trati Vojtanov - Plesná. Areál je dosažitelný bezproblémově po zpevněné prašné komunikaci, která je ve vlastnictví města Plesná. Příslušenství je tvořeno venkovními úpravami, tj. přípojkami, oplocením, zpevněnými plochami. Nemovitost se prodává bez technologického vybavení.

 Silné stránky

- dobré napojení na komunikace, včetně železnice

- areál ve funkčním stavu

Připojeno na el. energii, obecní vodovod, plyn

podrobné informace o výměrách jednotlivých budov a podrobné informace o předmětu prodeje ke stažení pod textem informačním memorandu a ve znaleckém posudku

UPOZORNĚNÍ!!!

Kupní smlouva musí být podepsána do 45 dní od vyhlášení vítěze aukce

Kupní cena musí být uhrazena  nejpozději při podpisu kupní smlouvy

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení společnosti MORITZ ZDEKAUER 1810 s.r.o.  u vedeného u Krajského soudu v Plzni  sp. zn.  KSPL 58 INS 17310 / 2018

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Konečná cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku prodeje. Celkem 4.000 Kč.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]