aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5563

CENA SNÍŽENA NA 58% POSUDKU - administrativní a skladovací areál - sídlo firmy - UP 1.218m2, PZ 4.150m2, Česká Ves,okres Jeseník

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 18.11.2020 10:00:00
Aktuální čas 02.12.2021 05:04:53
Konec 1.kola 27.01.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A5563
čas předložení návrhů 2.kola do 28.01.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 28.01.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 2 420 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Dosažená cena 3 150 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
4.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 3,150.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 2,659.000,- Kč

Opakované výběrové řízení na prodej administrativního a skladovacího areálu z majetku dlužníka Etres 25 s.r.o. "v likvidaci". Areál má dobrou dopravní dostupnost, nachází se v obci Česká Ves, která přímo navazuje na město Jeseník. Areál je v dobrém stavebně technickém stavu, po rekonstrukci z roku 2016. Je napojen na všechny sítě mimo plynu a má dostatečné pozemkové zázemí. Příjezd přes pozemek jiného vlastníka - je ošetřen věcným břemenem. Celková užitná plocha budovy činí cca 1.218m2. Celková plocha pozemků činí 4.150m2

CENA SNÍŽENA NA 58% ZNALECKÉHO POSUDKU!!

Areál se sestává z:
Administrativní budova - stavba bez č.p./č.e. 
Stavba původní jízdárny, která byla v roce 2016 přebudována na halový objekt s administrativním a sociálním zázemím. Halová část je prosvětlena polykarbonátovým světlíkem v sedlovém zastřešení. Vytápění a ohřev TUV je zajištěn elektrickými spotřebiči. 

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
Dne 19.1.2021 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: u vstupu do areálu - sjezd z ulice Polská, 790 81 Česká Ves. GPS souřadnice: 50.2649519N, 17.2398492E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 může být prohlídka kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5563, minimální požadovaná cena ve VŘ: 2,420.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 27.1.2021 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 28.1.2021 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 28.1.2021 do 15:00.

Kauce: 150.000 Kč.


*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Etres 25 s.r.o. "v likvidaci".

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 2133/5 o výměře 511m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 2141/2 o výměře 1.259m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. 2141/3 o výměře 2.380m2, orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1615 pro katastrální území Česká Ves, obec Česká Ves, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Jeseník.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

V části haly se nachází drobný majetek, který není ve vlastnictví dlužníka, společnosti Etres 25 s.r.o., v likvidaci, IČO 015 89 369, ale třetí osoby – bývalého nájemce, který tento zbytný majetek v hale zanechal po jejím vyklizení. Insolvenční správce poskytne v případě potřeby kupujícímu součinnost při jednání s třetí osobou ve věci odstranění uloženého zbývajícího majetku. Dále s v hale nachází 27ks naplněných kovových sudů s neznámým obsahem (pravděpodobně dvousložkové palyuretanové pěny po datu expirace) a současně cca 50ks prázdných kovových sudů.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]