aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6620

DODATEČNÉ KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A6547 - Prodej výrobní a skladový areál s administrativou v průmyslové zóně Veselí nad Moravou

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 13.04.2022 12:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 14:20:42
Konec 13.04.2022 13:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 50 000 Kč
Max. příhoz 3 000 000 Kč
Vyvolávací cena 27 015 889 Kč
Aktuální cena 29 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
kat mapa sat.jpg
 
Uživatel 1792413.04.2022 13:07:5329 000 000
Uživatel 1889113.04.2022 13:04:0828 000 000
Uživatel 1792413.04.2022 13:02:5427 400 000
Uživatel 1889113.04.2022 12:59:1527 350 000
Uživatel 1792413.04.2022 12:57:5427 170 000
Uživatel 1889113.04.2022 12:49:2127 120 000
Uživatel 1792413.04.2022 12:07:0127 070 000
Popis:

Na základě pokynu zajištěného věřitele a insolvenčního správce se v souladu s obchodními podmínkami koná toto DODATEČNÉ KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A6547.

Výběrové řízení na prodej výrobního areálu v průmyslové zóně města z majetku dlužníka VESNA INTERIORS s.r.o.. Jedná se o výrobní areál, který slouží pro dřevovýrobu. Areál se sestává se z výrobních budov, skladovacích budov, administrativní budovy, plynové kotelny, garáží, přístřešků a zpevněných ploch. Celková podlahová plocha budov činí 6.141m2, výměra pozemků činí 14.849m2. Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost, je napojen na všechny sítě s dostatečnou kapacitou - elektřina, plyn, voda, kanalizace a je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. 

 
Minimální požadovaná cena činí 30% znaleckého posudku!!
 
 
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek nemovité věci.pdf

Silné stránky nemovitosti:
Průmyslová zóna

Dostatečný odstup od obytné zástavby

Výborná dopravní dostupnost i pro nákladní dopravu

Dobrý technický stav

Přípojky inženýrských sítí

Majetek tvoří uzavřený celek - areál


Slabé stránky nemovitosti:
Areál je dva roky nevyužíván a je nutno počítat s náklady na jeho uvedení do provozu

Termin konání prohlídek:
I. termín - 18.3.2022 v 11:00 hod.

II. termín - 29.3.2022 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou.  GPS souřadnice: 48.9450267N, 17.3706225E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.


Předmět prodeje tvoří:

- pozemek parc.č. St. 1271 o výměře 297m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., administrativa,
- pozemek parc.č. St. 1273 o výměře 525m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1194, část obce Veselí nad Moravou, víceúčel.,
- pozemek parc.č. St. 1275 o výměře 609m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2060 o výměře 354m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., prům.obj.,
- pozemek parc.č. St. 2375 o výměře 507m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2376 o výměře 2.542m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2377 o výměře 425m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 2378 o výměře 471m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., výroba,
- pozemek parc.č. St. 3008 o výměře 608m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., garáž,
- pozemek parc.č. 3629/2 o výměře 7.847m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3629/37 o výměře 198m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3629/38 o výměře 466m2, ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 4794, k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou, KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín.

Cena dosažená v aukci je cenou osvobozenou od DPH.

 
Smlouva o složení kauce:
Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - A6547_Smlouva o složení kauce.pdf.  Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce - A6547_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka VESNA INTERIORS, s.r.o. 
 
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
 
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení uzavřena nejpozději do 90 dnů ode dne skončení třetího kola výběrového řízení, tj. nejpozději do 6.7.2022. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  
 
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.
 
Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.
 
Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.
Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]