Evid. číslo: A7157

DRAŽBA – Stavební pozemky 13 tis.m2 k výstavbě 10 RD, staveb.povolení k výstavbě sítí, k.ú. Kvasiny, Královéhradecký kraj

Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 12.06.2024 12:00:00
Doba do zahájení 14 dní 8 hodin
Aktuální čas 29.05.2024 03:38:42
Konec 12.06.2024 13:00:00
Zbývá 14 dní 9 hodin
Min. příhoz 20 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 16 042 500 Kč
Aktuální cena 16 042 500 Kč
Dražební jistota 2 000 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 12.06.2024 12:00:00
Doba do zahájení 14 dní 8 hodin
Konec 12.06.2024 13:00:00
Zbývá 14 dní 9 hodin
Min. příhoz 20 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 16 042 500 Kč
Aktuální cena 16 042 500 Kč
Dražební jistota 2 000 000 Kč
Upozornění Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Popis

VEŘEJNÁ DRAŽBA - STAVEBNÍ POZEMKY S JIŽNÍ ORIENTACÍ S CELKOVOU VÝMĚROU 13.371m2, k.ú. a obec Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj. Pozemky jsou plánovány na výstavbu 10 rodinných domů.

POZEMKY JSOU PLATNÝM ÚZEMNÍM PLÁNEM URČENY K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ. VYDANÉ JE PRAVOMOCNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NA VÝSTAVBU KOMPLETNÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (komunikace, hlavní řády inž.sítí, přípojky inž.sítí). 


Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A7157

Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Janata Property Investment Group s.r.o., KSHK 70 INS 875/2023

Předmět dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité věci (dále vše též jen jako „Předmět dražby“), a to:
- pozemek parc.č. 814/1, zahrada,
- pozemek parc.č. 814/3, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5150, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5151/3, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5151/4, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5151/5, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5151/6, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5151/7, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5152/1, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5152/2, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5311/4, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5311/5, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5311/6, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5311/7, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 5311/8, trvalý travní porost,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1062 pro katastrální území a obec Kvasiny, vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Popis předmětu dražby a lokality:
Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, jsou situované ve východní okrajové části, severně od silnice II/321 procházející obcí, v lokalitě s nově se rozvíjející se výstavbou rodinných domů. Jedná se o mírně svažité pozemky s jižní orientací určené pro výstavbu rodinných domů a obslužné komunikace včetně obratiště.

Územní plán:
Předmětné pozemky leží v nově zastavitelné ploše označené Z1-5. Jedná se o návrhovou plochu bydlení označenou jako BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské.

V rámci budoucího využití pozemků pro výstavbu rodinných domů byla zpracována projektová dokumentace pro DÚR + DSP na akci „Obytná zóna Kvasiny parc. č. 5152 v k.ú. Kvasiny”, obsahující: A. průvodní zprávu, B. souhrnnou technickou zprávu, C. situační výkresy, C.1. situační výkres širších vztahů, C.2. katastrální situační výkres, C.3. koordinační situační výkres, D. dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení, D.1. pozemní komunikace, D.2. vodovodní řad, D.3. splašková kanalizace, D.4. veřejné osvětlení, zpracovaná projekční kanceláří FanIT s.r.o., Kublov 210, 26741 Kublov, Ing. Tomáš Kapal autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0010885, z listopadu 2021.

K předmětným pozemkům bylo vydáno:
Územní rozhodnutí - o umístění stavby „Technická infrastruktura Kvasiny (10 RD)-část plochy Z1-5” ze dne 21.11.2022, které nabylo právní moci 24.12.2022.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Pozemní komunikace
- komunikace šířky 3,5 m ze zámkové dlažby tl. 80 mm, bez chodníku, lemována silniční obrubou včetně sjezdů na jednotlivé parcely a podélných parkovacích míst,
- komunikace ve slepé ulici v režimu obytné zóny, větev A = 167,38 m, větev B = 34,98 m, větev C = 39,0 m.

SO 310 – Vodovod
- vodovodní řad z potrubí PE 100 (RC), SDR 11, dn 990/8,2 mm (celková délka cca 192,0 m), jehož součástí bude 10 ks vodovodních (domovních) přípojek z PE 100 (RC), SDR 11, dn 32/4,4 mm (celková délka cca 80,2 m) ukončených ve vodoměrných šachtách DN1200 a 2 ks podzemních hydrantů DN80.

SO 320 - Tlaková kanalizace
Tlaková kanalizace z potrubí PE 100 (RC), SDR 11, dn 63/5,8 mm (celková délka cca 189,0 m), jejíž součástí bude 10 ks kanalizačních (domovních) přípojek z PE 100 (RC), SDR 11, dn 63/5,8 mm (celková délka cca 73,5 m), ukončených v domovních čerpacích jímkách a 5 ks šachet DN 1000 (včetně revizní šachty s napojovacím bodem pro čištění řadu a šachty s proplachovací sestavou).

SO 401 - Veřejné osvětlení
Kabelový rozvod CYKX 4Jx10 (celková délka cca 152,0 m), včetně 5 ks stožárů (výšky 5m) se svítidly Voltama 3/24LED/27W/350mA.

SO 402 - Optický kabel
- optická síť z ochranných trubek HDPE o pr. 40/33 mm, mikrotrubiček a svazků mikrotrubiček
o pr. 5-12 mm včetně zafouknutí optických kabelů pro připojení jednotlivých objektů (celková délka cca 145,0 m).

Stavební povolení č. 36/2023 na stavbu „Obytná zóna Kvasiny - SO 101 pozemní komunikace” na místu stavebního záměru : parc.č. 5311/6, 5311/7, 5153/1 k.ú. Kvasiny, ze dne 8.3.2023, které nabylo právní moci dne 31.3.2023.

Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla - „Obytná zóna Kvasiny - SO 301 Vodovodní řad a SO 320 Splašková kanalizace” na pozemcích parc.č. 5311/6, 5153/1, 5175/3 k.ú. Kvasiny ze dne 6.2.2023, které nabylo právní moci dne 4.3.2023.

Smlouva mezi Obcí Kvasiny a společností Janata Property Investment Group s.r.o. o vybudování ZTV (základního technického vybavení: komunikace, vodovodní řady, parkovací stání, splašková kanalizace, řešení dešťové vody pomocí sběrných košů či samovolným vsakováním, optický kapel, veřejné osvětlení), spojená se smlouvou o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu ZTV a pozemku do vlastnictví Obce Kvasiny ze dne 05.01.2022.

Dispoziční řešení, popis nemovitostí, výměr, podkladů apod. jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - A7157_Znalecký posudek.pdf a jeho dodatku č. 1.

V sídle dražebníka jsou zájemcům k dispozici k nahlédnutí následující podklady:
- stavební povolení č. 36/2023 ze dne 8.3.2023
- rozhodnutí o povolení stavby vodního díla - Obytná zóna Kvasiny ze dne 6.2.2023
- územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby ze dne 21.11.2022
- aktuální LV
- nabývací tituly
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby uzavřená s ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení Energomontáže Votroubek s.r.o. dne 20.01.2022
- smlouva mezi Obcí Kvasiny a dlužníkem o vybudování ZTV ze dne 05.01.2022
- Hydrogeologický posudek p.č. 5152 v k.ú. Kvasiny
- inženýrskogeologické posouzení základové půdy pro výstavbu místní komunikace
- posudek o stanovení radonového indexu pozemků Kvasiny
- dokumentace k akci Obytná zóna Kvasiny parc. č. 5152 v k.ú. Kvasiny v rozsahu průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů, katastrální situační výkres, koordinační situace, pozemní komunikace, vodovod, splašková kanalizace, veřejné osvětlení
- smlouva a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou se společností CETIN dne 24.03.2022 včetně smlouvy o právu provedení stavby a smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací včetně oznámení společnosti CETIN o dokončení přípravy k přeložce SETCETIN

Výše uvedené podklady jsou k nahlédnutí po předchozí domluvě v sídle dražebníka.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 24.4.2024 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 15.5.2024 v 11:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází Předmět dražby, tj. na adrese, kde se nachází předmět dražby, tj. na místě GPS: 50.2205511N, 16.2820358E, s tím, že potřebné informace o stavu Předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto Dražebníkem.

Datum zahájení dražby: 12.6.2024
Čas zahájení dražby: 12:00 hod.

Datum ukončení dražby: 12.6.2024
Čas ukončení dražby: 13:00 hod.
(automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)

Nejnižší podání: 16,042.500,-Kč

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:  21,390.000,-Kč

Výše dražební jistoty: 2,000.000,-Kč

Minimální příhoz: 20.000,-Kč

Kontaktní osoba:
Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz

Petr Stejskal, tel.: 739 003 015, mail: stejskal@gaute.cz

Ostatní skutečnosti týkající se předmětu dražby:
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 285 odst. 2 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Z výše uvedeného důvodu nemají výše uvedená zástavní práva ani omezení vlastnického práva z důvodů nařízených exekucí ani omezení vlastnického práva z titulu zapsání nemovitých věcí do majetkové podstaty dlužníka vliv na hodnotu předmětu dražby.

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce