aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5465

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA - BRNO - LESNÁ - prodej pozemků a podílů na pozemcích okolo budovy - pozemky s celkovou výměrou 1.390m2

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 24.07.2020 10:00:00
Aktuální čas 28.11.2021 19:18:52
Konec 24.09.2020 17:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 2 345 000 Kč
Aktuální cena 2 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 500 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
5.jpg
 
Uživatel 1552124.09.2020 17:06:422 600 000
Uživatel 1540624.09.2020 17:06:312 510 000
Uživatel 1552124.09.2020 17:03:052 500 000
Uživatel 1540624.09.2020 17:02:112 410 000
Uživatel 1552124.09.2020 17:01:322 400 000
Uživatel 1540624.09.2020 17:00:172 375 000
Uživatel 1552124.09.2020 16:59:232 365 000
Uživatel 1540624.09.2020 15:45:082 355 000
Uživatel 1552124.09.2020 15:37:172 345 000
Popis:
Předmět prodeje tvoří pozemky ve výlučném vlastnictví KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. a dále spoluvlastnické podíly na pozemcích, kde je KRÁLOVPOLSKÁ RIA, a.s. spoluvlastníkem. Celková výměra pozemků činí 1.390m2. Jedná se o pozemky okolo administrativní budovy KP RIA č.p. 875 v k.ú. Lesná, které jsou využívány jako přístupové, manipulační a parkovací plochy. Pozemky se nachází se v Brně, k.ú. Lesná, při ulici Okružní. Vyvolávací cena činí 70% znaleckého posudku!!

Spolu s tímto prodejem probíhá i prodej - výběrové řízení A5306, jehož předmětem je prodej administrativní budovy KP RIA, konkrétně spoluvlastnického podílu ve výši id 71/100 budově a pozemcích pod budovou. Výběrové řízení A5306 probíhá zde: www.verejnedrazby.cz/A5306 


Bližší popis je k dispozice v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.

Územní plán
Pozemky se nachází v zóně stavební, stabilizované, označené SO - SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB.

S ohledem na to, že prodej končí po 1.7.2020, neplatí již povinnost nabídnout předmět prodeje spoluvlastníkovi za účelem uplatnění předkupního práva!! 

Termin konání prohlídek:
I. termín - 3.8.2020 ve 12:00 hod.
II. termín - 14.9.2020 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Okružní 875/19a, 638 00 Brno.  GPS souřadnice: 49.2229603N, 16.6218861E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 1394/8 o výměře 406 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1394/9 o výměře 333 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1394/11 o výměře 157 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1394/26 o výměře 36 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1394/37 o výměře 24 m2, ostatní plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 9974 pro katastrální území Lesná, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město,

spoluvlastnický podíl ve výši 4727/10000 k nemovitostem:
- pozemek parc.č. 1394/7 o výměře 54 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1394/10 o výměře 56 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1394/38 o výměře 159 m2, ostatní plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 9980 pro katastrální území Lesná, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitostem:
- pozemek parc.č. 1394/14 o výměře 165 m2, ostatní plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 9981 pro katastrální území Lesná, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Vyvolávací cena:  2,345.000,-Kč
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 11.2.2020: 3,350.000,-Kč

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 24.9.2020 do ukončení aukce.

Kauce: 500.000 Kč.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.. 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce uzavřena nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce, tj. nejpozději do 23.11.2020. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před uzavřením kupní smlouvy.  

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]