aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5564

Nebytová jednotka - sklep, UP 56,2m2, ul. Uzavřená, Praha 8 - Kobylisy

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Gavlas Ondřej
Email ondrej.gavlas@gaute.cz
Telefon 541213390
Začátek 01.10.2020 13:24:00
Aktuální čas 25.10.2020 03:26:07
Konec 19.11.2020 13:00:00
Zbývá 25 dni 9 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 700 000 Kč
Aktuální cena 700 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 51 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Nebytová jednotka - sklep, UP 56,2m2, ul. Uzavřená, Praha 8 - Kobylisy


Nebytová jednotka se nachází v 1.PP bytového domu, v minulosti byla využívána jako sklad. Jednotka se skládá ze dvou místností + malého skladu, který je přístupný samostatně z chodby. Při místním šetření bylo zjištěno, že v NBJ byla zahájena rekonstrukce, nebyla však dokončena a práce nepokračují. Jsou částečně vybourány podlahy, otlučeny omítky, vybourána okna. Je proveden stávající rozvod elektřiny, pod stropem jednotky vede přípojka vody, v podlaze je kanalizační šachta. Technický stav jednotky je zhoršený, pro další využití je nutné dokončení rekonstrukce.

Bytový dům č.p. 660 se nachází v ulici Uzavřená v městské části Prahy 8 - Kobyliysy. Jedná se o řadový dům krajní, má jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. (3.NP je obytné podkroví)

Nosná konstrukce domu je zděná, základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Stropy jsou standardní betonové a dřevěné s rovným podhledem, střecha je valbová (z jedné strany) s klasickým dřevěným krovem, čelním vikýřem a taškovou krytinou.

Kobylisy jsou čtvrť na severu Prahy a patří do městské části Praha 8. Východní část je tvořena panelovým sídlištěm, západní část rodinnými domky. V městské části je kompletní občanská vybavenost, vybudovaná infrastruktura, MHD včetně stanic metra a velmi dobré napojení na dopravní síť.

Adresa: Uzavřená 660/12, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

GPS: N 50°7.37195', E 14°27.14700'

Prohlídky:
27.10.2020 od 13.15 - zaplněn
27.10.2020 od 13:40 - zaplněn
27.10.2020 do 14:10
10.11.2020 od 13.00
Účast na prohlídce je potřeba potvrdit mailem na adresu ondrej.gavlas@gaute.cz min 24hod před konáním prohlídky. Vzhledem k současné situaci s Covid19 bude každý termín prohlídky vymezen pro omezený počet zájemců, v případě zájmu více zájemců o konkrétní termín bude vypsán dodatečný termín následující po zaplněném termínu prohlídky v ten samý den.Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 14.10.2019: 1 mil Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 60 INS 5889/2019

UPOZORNĚNÍ:
Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.
Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]