aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6788

Opakovaná dražba spoluvl. podílu o velikosti id.2/3, orná půda 6.868 m2, obec Praha - Dolní Měcholupy, okr. Hl.město Praha


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 01.12.2022 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 08.12.2022 18:23:38
Konec 01.12.2022 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 16 936 500 Kč
Aktuální cena 16 936 500 Kč
Dražební jistota 500 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
 
Dolní Měcholupy.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 01.12.2022 14:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 01.12.2022 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A6788 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

OPAKOVANÁ VEŘEJNÁ DRAŽBA spoluvlastnického podílu o velikosti id.2/3, orná půda o celkové výměře: 6.868 m2, obec Praha, k.ú. Dolní Měcholupy, kraj Hlavní město Praha

 
Forma prodeje: veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A6788
 
 
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: OSINEK, a.s. MSPH 92 INS 2879/2017
 

Předmět dražby:
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/3 na věci nemovité, a to: - pozemku parc.č. 586/50, orná půda,
zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1949 pro katastrální území Dolní Měcholupy a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

Pozemek má tvar obdélníka s podélnou osou ve směru JZ – SV, pozemek má přibližně rozměry 166 * 42 m a je rovinatý. Pozemek leží jižně od komunikace K lesíku, při místní komunikaci beze jména a to na její levé straně, poblíž skladového areálu. Celá lokalita je na severní straně ohraničena stavbami bydlení, na ostatních stranách je otevřený prostor s výjimkou skladové areálu jižně od pozemku. Na pozemku nejsou postavené stavby, jsou zde náletové dřeviny.
 
Příjezd k pozemku je po nezpevněné komunikaci 792/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace), kde vlastnický podíl o velikosti 1/2 vlastní Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad.
 

Z tohoto pozemku je k oceňovanému pozemku dále přístup přes poz. parc. čís. 792/18 – ostatní plocha (ostatní komunikace) jiného vlastníka (LV 454) v délce cca 7 m – není právně vyřešený.

 Celková plocha pozemku: 6.868 m2

 
GPS: N 50°4.18400', E 14°33.77617'
 
Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.03.2022: 22.582.000,- Kč.
 
Podrobný popis předmětu dražby naleznete v Znaleckém posudku a Dražební vyhlášce níže mezi přiloženými soubory.
 
 
Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 15.11.2022 v 10:00 hod.
II. prohlídka - dne 22.11.2022 v 10:00 hod.
 
 
Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na místě GPS N 50°4.18400', E 14°33.77617', s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek na tel. 541 213 390.

 

Datum zahájení dražby: 01.12.2022
Čas zahájení dražby: 13:00 hod.
Datum ukončení dražby: 01.12.2022 Čas ukončení dražby: 14:00 hod. (automatické prodlužování o 5 min. v případě příhozu - viz. dražební vyhláška)
 
 
Nejnižší podání: 16,936.500,-Kč
 
 
Výše dražební jistoty: 500.000,-Kč
 
 
Minimální příhoz: 10.000,-Kč
 
Kontaktní osoba: Andrea Šálovská, tel.: 732 430 136, mail: salovska@gaute.cz
 

UPOZORNĚNÍ: Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. MSPH 92 INS 2879/2017.

UPOZORNĚNÍ: Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
 
UPOZORNĚNÍ: Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
 
UPOZORNĚNÍ: Dle ust. § 285 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
 
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]