aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4751

Opakovaný prodej - SLEVA 35% - Provozně skladovací areál - kanceláře a sklady - užitná plocha 239m2, pozemek 621m2, Litoměřice

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.09.2019 10:00:00
Aktuální čas 18.02.2020 07:09:54
Konec 1.kola 13.11.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A4751
čas předložení návrhů 2.kola do 14.11.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 14.11.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 885 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 160 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
3.jpg
 
Popis:
Opakované výběrové řízení na prodej provozně skladovacího areálu z majetku dlužníka BUILDING-LT s.r.o.  POŽADOVANÁ CENA BYLA SNÍŽENA O 35%.
Areál má dobrou dopravní dostupnost, nachází se v Litoměřicích, při ulici Marie Pomocné. Areál je v dobrém stavebně technickém stavu, po částečné rekonstrukci z roku 2003. Je napojen na všechny sítě mimo plynu a má dostatečné pozemkové zázemí. Celková užitná plocha budov činí 239m2. Celková plocha pozemků činí 621m2.

Areál se sestává z:
a) administrativní budova č.p. 309 – užitná plocha 239m2
b) garáž - zastavěná plocha 23m2
c) přístřešek - zastavěná plocha 70m

Popis jednotlivých staveb:
a) Administrativní budova č.p. 309 
Dvoupodlažní samostatně stojící zděná budova s půdním prostorem s možností vybudování účelově využitelného podkroví. Stavba byla využívána jako sídlo stavební firmy (kanceláře a sklady se soc.zázemím). V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy.

Dispozice:
1.NP
- dílna - 17,9m2
- sklad I - 23,6m2
- sklad II - 22,1m2
- sklad III - 26,9m2
- chodba - 8,85m2
- umývárna s WC - 3m2
- kancelář - 23,8m2
- tech.místnost - 5,3m2

2.NP
- kancelář I - 15,06m2
- kancelář II - 11,1m2
- kancelář III - 24,7m2
- zasedací místnost - 18,29m2
- zádveří 2,1m2
- chodba 17,8m2
- WC M, WC Ž 10,29m2
- kuchyňka 7,85m2

b) Garáž
Stavba garáže není zapsána v KN. Objekt byl postaven v roce 2003. Konstrukční výška 3,5m.

c) Přístřešek
Kompletně zrekonstruovaný v roce 2003. Konstrukční výška 2,3m.

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a výměry včetně právních a faktických vad předmětu prodeje je blíže popsán ve znaleckém posudku, který je uveřejněný v Příloze č. 2 - Znalecký posudek. U stavby č.p. 309 existuje nesoulad mezi způsobem využití uvedeným v katastru nemovitostí (bydlení) a skutečným způsobem využití (administrativní budova). Rovněž zákres stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu. Přístavba garáže není evidována v dokumentech v katastru nemovitostí a svojí jižní částí je postavena na pozemku jiného vlastníka. Rovněž stavba skladovacího přístřešku na pozemku parc.č. 4049/41 ve vlastnictví České republiky není evidována v katastru nemovitostí.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 15.10.2019 v 10:00 hod.
II. termín - 5.11.2019 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Marie Pomocné 309/42, 412 01 Litoměřice.  GPS souřadnice: 50.5336969N, 14.1444461E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4751, minimální požadovaná cena ve VŘ: 1,885.000,-Kč, cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 3.7.2018: 2,900.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 13.11.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 14.11.2019 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 14.11.2019 do 15:00.

Kauce: 160.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka BUILDING-LT s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 2735 o výměře 621m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 309, bydlení, část obce Předměstí,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 7392 pro katastrální území Litoměřice, obec Litoměřice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]