aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4909

Podíl na garáži přestavěné na RD a pozemcích o ploše 791 m2, Dobřív, Plzeňský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 16.10.2019 13:23:00
Aktuální čas 10.07.2020 02:29:02
Konec 20.11.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 76 400 Kč
Aktuální cena 76 400 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_3294.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Podíl na garáži přestavěné na RD a pozemcích o ploše 791 m2, Dobřív, Plzeňský kraj

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ¼ na stavbě garáže, která byla bez právních podkladů přestavěna na rodinný dům. Dům je zděný, přízemní, bez podsklepení, obdélníkového půdorysu, zastřešení domu je sedlové na vázaném krovu. Dveře plastové, dřevěné masivní, náplňové s prosklením.  Podlahy s PVC, v podkroví beton nebo prkna. Okna plastová. Vytápění domu je ústřední plynové, ohřev vody na el. boiler. Původní garáž byla postavena v roce 1960,  přestavba na rodinným dům byla dokončena v roce 2009. K domu je ze severozápadní strany přistavěn přístřešek, který zasahuje na vedlejší pozemek cizího vlastníka, podíl na tomto pozemku je prodáván v samostatné online aukci na stránce www.verejnedrazby.cz/A4906.

Užitná plocha: 81 m2

Součástí prodeje je dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¼ na pozemku parc. č. St. 29/2 o výměře 83 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 63/3 o výměře 566 m2, zahrada. Dále je součástí prodeje spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6/40 na pozemku parc. č. 63/6 o výměře 142 m2, zahrada.

Sítě: vodovod, el. en., kanalizace, vl. žumpa a ČOV

Plocha pozemku: 791 m2

GPS: 49°43'23.7"N 13°39'57.9"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Obvyklá cena 100 % podílu na RD a pozemcích dle znaleckého posudku ze dne 18.09.2015: 1.052.584 Kč.

Jedná se o prodej majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení sp. zn. KSPL 20 INS 28792/2014.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Na pozemku parc. č. 63/6 vázne věcné břemeno chůze a jízdy pro pozemky parc. č. 63/4 (podíl na tomto pozemku je součástí prodeje) a dále parc. č. 63/5 (tento není součástí prodeje).

UPOZORNĚNÍ: Ve prospěch pozemku parc. č. 29/2 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy na sousedním pozemku parc. č. 29/1 (podíl na tomto pozemku je prodáván v online aukci na stránce www.verejnedrazby.cz/A4606).

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 (dvacet) dnů ode dne sdělení kupujícímu, že insolvenční správce udělil souhlas s cenou dosaženou v aukci.  Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je povinen do 10 pracovních dnů ode dne sdělení vítězi, že byl udělen souhlas insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci, uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po povinen po uzavření kupní smlouvy s odkládací podmínkou s vítězem aukce učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, nabude kupní smlouva platnost.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]