aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5753

Podíl o velikosti id. ½ na pozemku - příjezdová cesta, ostatní plocha; celková výměra 885m2 v obci Ústí nad Orlicí

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 13.01.2021 13:32:00
Aktuální čas 23.01.2021 02:32:30
Konec 27.01.2021 14:00:00
Zbývá 4 dny 11 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 200 000 Kč
Aktuální cena 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
FOTO 3.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Podíl o velikosti id. ½ na pozemku - příjezdová cesta, celková výměra 885m2 v obci Ústí nad orlicí
 
Jedná se o prodej pozemků s příjezdovou cestou k areálu, chodníkem a travnatou plochou.
 
Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na pozemu parc. č. 2561/12, o celkové výměře 885m2, zapsán v katastru nemovitostí na LV č. 4059, pro kat. ú.: Ústí nad Orlicí.
 
Prohlídky: pozemek je volně přístupný, prohlídka možná kdykoliv formou volné obhlídky
 
Adresa: pozemek leží před soukromým areálem na adrese: V Lukách 1407, Ústí nad Orlicí, Pradubický kraj
 
GPS: 49.9808267N, 16.3925544E
 
Prodej v rámci insolvenčního řízení: KSHK 42 INS 5842/2015
 
 
UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.
 
UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč)
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

 

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]