Evid. číslo: A7310

Prodej 2 RD, užitná plocha celkem 604 m2, pozemky celkem 1152 m2, k.ú. a obec Nový Knín, Středočeský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 10.07.2024 12:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 13:31:08
Konec 18.09.2024 14:00:00
Zbývá 63 dní 0
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 7 080 000 Kč
Aktuální cena 7 080 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 10.07.2024 12:00:00
Konec 18.09.2024 14:00:00
Zbývá 63 dní 0
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 7 080 000 Kč
Aktuální cena 7 080 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej 2 RD, užitná plocha celkem 604 m2, pozemky celkem 1152 m2, k.ú. a obec Nový Knín, Středočeský kraj

Stavba pro bydlení č.p. 132 je původem z r. 1890, jedná se o dvoupodlažní patrovou zděnou stavbu s valbovou střechou, obvodové zdivo je masivní smíšené (kámen, cihla), stropy klenbové (přízemí) a dřevěné trámové s rovným podhledem (patro), podlahy prkenné či dlažba, okna dřevěná rámová – vnější křídla s dvojsklem, vnitřní většinou chybí. Vytápění je ústřední teplovodní s plechovými deskovými radiátory a elektrokotlem (a jedním záložním elektrokotlem) umístěným v domě č.p. 186, kde je rovněž umístěn el. bojler pro ohřev teplé vody. Kotel i bojler slouží pro oba domy č.p. 132 i č.p. 186. V obytné místnosti v přízemí je rovněž krb s krbovou vložkou. V koupelně v přízemí je sprchový kout, umyvadlo a záchod; v patře sprchový kout, vana a umyvadlo; záchod v patře je samostatný.

Dispozice: přízemí: velká obytná místnost s kuchyní, vstupní hala, šatna, koupelna se záchodem, sklípek; patro: 7 obytných místností, malá hala, koupelna, záchod.

Stavba pro bydlení č.p. 186 je původem z r. 1930, jedná se o třípodlažní zděnou patrovou stavbu s podkrovím pod sedlovou střechou, obvodové zdivo je masivní kamenné, stropy s rovným podhledem, podlahy tvoří povlaky na betonovém podkladu, okna dřevěná špaletová. Vytápění je ústřední teplovodní s plechovými deskovými radiátory a elektrokotlem (a jedním záložním elektrokotlem) umístěným v prvním podlaží, kde je rovněž umístěn el. bojler pro ohřev teplé vody. Kotel i bojler slouží pro oba domy č.p. 132 i č.p. 186. V koupelně v patře je vana, umyvadlo a záchod; v podkroví je samostatný záchod.

Dispozice: přízemí (snížené): technické a skladovací místnosti; patro: 2 obytné místnosti, kuchyň, koupelna se záchodem, spíž, chodba; podkroví: 2 obytné místnosti, záchod.

Napojení na inženýrské sítě: dle dostupných informací jsou nemovitosti napojeny na veřejný rozvod elektrické energie, vodovod a kanalizaci. Část kanalizace z č.p. 186 je svedena do jímky na vyvážení umístěné na pozemku parc.č. St. 209/2.

Příslušenství: přípojky k inženýrským sítím, oplocení, 2x vjezdová vrata, z toho jedny s portálem, zemní sklípek, venkovní schody, opěrné zdi, nadzemní bazén

Město Nový Knín je městem na Příbramsku, cca 10 km od Dobříše. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Nemovitosti, které jsou předmětem dražby, spolu navzájem sousedí, obě stavby pro bydlení čp. 132 a 186 jsou navzájem provozně propojené, tvoří tak jeden celek. Nemovitosti se nachází v městské památkové zóně cca 150 m severně od centra města. Terén se svažuje směrem západním, přičemž na parc. č. 109/3 a západní části parc.č. St. 209/2 natolik prudce, že není schůdný. Přístup a příjezd je přímo z místních komunikací.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).

Upozornění: Na pozemku parc.č. St. 598 stojí stavba bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. St. 92/2, zapsaného na LV č. 65 pro k.ú. Nový Knín; stavba není předmětem prodeje. Předkupní právo dle § 3056 občanského zákoníku zde není, neboť (1) stavba je součástí pozemku st. 92/2, a (2) na pozemku parc.č. St. 598 stojí pouze menší část stavby.

Předmět prodeje je užíván třetí osobou na základě ústně sjednané výprosy

Kompletní informace je možné najít v přiloženém souboru – A7310_Znalecký posudek.pdf

Adresa: Tylovo náměstí 132, 262 03 Nový Knín, Středočeský kraj

GPS: 49.7896939N, 14.2933864E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužnice v insolvenčním řízení: sp. zn. KSPH 72 INS 5357/2022.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující vstupem do aukce prohlašuje, že se dostatečně seznámil se stavem a polohou předmětné nemovitosti a nemá k tomu žádných výhrad. S ohledem na skutečnost, že (Prodávající umožnil Kupujícímu seznámit se důkladně se stavem předmětné nemovitosti, včetně možnosti ověřování skrytých vad, Kupujícímu je stav předmětné nemovitosti znám v rozsahu, který uznal za vhodný, a s ohledem na skutečnost, že předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení, vzdává se Kupující ve smyslu ust. § 1916 odst. 2 občanského zákoníku práv z vadného plnění v souvislosti s převodem předmětné nemovitosti, a to jak v souvislosti s vadami zjevnými, tak i vadami skrytými, které na předmětné nemovitosti případně existují.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce