aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5000

Prodej 4 pozemků o celkové výměře 4243 m², k.ú. Třešť, k.ú. Oslavice, k.ú. Doubrabník, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 12.12.2019 14:00:00
Aktuální čas 01.12.2020 00:07:41
Konec 16.01.2020 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 91 922 Kč
Aktuální cena 92 922 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 15 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
čtyřfotka_pozemky.jpg
 
Uživatel 1296404.01.2020 22:02:0492 922
Popis:
Prodej 4 pozemků o celkové výměře 4243 m², k.ú. Třešť, k.ú. Oslavice, k.ú. Doubrabník, kraj Vysočina a Jihomoravský kraj

Předmět prodeje tvoří:

- pozemek parc. č. 3822 o výměře 2074 m², trvalý travní porost,
zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 3588 pro katastrální území Třešť, obec Třešť, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Jihlava

GPS: 49.2999278N, 15.5003083E

- pozemek parc. č. 1634/1 o výměře 291 m², trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 2362/16 o výměře 127 m
², orná půda,
zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 561 pro katastrální území Oslavice, obec Třešť, u Katastrální-ho úřadu pro Vysočinu, KP Velké Meziříčí

GPS: 49.3282333N, 15.9854528E
GPS: 49.3457639N, 15.9929167E

- pozemek parc. č. 1086/5 o výměře 1751 m², orná půda,
zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 839 pro katastrální území Doubravník, obec Doubravník, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov.

GPS:49.4205667N, 16.3463611E


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 90 INS 1073/2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V případě zájmu o financování formou úvěru můžete kontaktovat externího finančního poradce zde: financování OK Klient


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]