aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6683

Prodej 7 patrové administrativní budovy VÍTKOVICE MECHANIKA, užitná plocha 4174m2, ul. Ruská, Ostrava - Vítkovice,

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 03.06.2022 12:00:00
Aktuální čas 22.09.2023 11:21:27
Konec 1.kola 08.07.2022 12:00:00
Místo předložení návrhu https://www.verejnedrazby.cz/A6683/
čas předložení návrhů 2.kola do 08.07.2022 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 25 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 1 000 000 Kč
Dosažená cena 25 551 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC07711.JPG
 
Popis:

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 25,551.000,- Kč.

Prodej administrativní budovy VÍTKOVICE MECHANIKA na ulici Ruská, Ostrava - Vítkovice

Budova je obdélníkového půdorysu a má 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Okolní zástavbu tvoří haly průmyslového areálu Vítkovických železáren. Objekt je napojen přípojkami na veřejné inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro a telefon).

Objekt byl v užívání cca do roku 2017. Nyní je budova bez využití.

Obestavěný prostor celkem 18965,12 m3

 

Podlaží

Zastavěná plocha

 

Užitná plocha

 

1.PP

475,70

415,00

1.NP

504,75

435,90

2.NP

504,75

450,85

3.NP

504,75

444,70

4.NP

504,75

444,50

5.NP

754,33

662,59

6.NP

754,33

665,10

7.NP

754,33

656,20

Celkem

4757,69 m2  

4174,84 m2

 

Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce s příslušnou hydroizolací. Svislé konstrukce v 1.PP jsou železobetonové, v 1.NP z plynosilikátu a 2.NP - 7.NP jsou  tvořeny ocelovou skeletovou konstrukcí s opláštění Boletickými panely. Stropy jsou železobetonové se zavěšeným podhledem.

Informace o tehnických prvcích uvedena v příloze Technický popis budovy VÍTKOVICE MECHANIKA

Podrobný popis je uveden ve znaleckém posudku ke stažení pod textem

Podmínky účasti:

1)     Podpis a doručení smlouvy o složení kauce  – vzor na vyžádání

2)     Složení kauce 1.000.000 Kč na účet č. 2501886179/2010

Obě podmínky musí být splněny do 08.07.2022 12:00

Nabídky je možné v případě splnění podmínek podávat 08.07.2022 v čase 12:00-15:00

UPOZORNĚNÍ: Prodávající může rozhodnout o konání dodatečného kola výběrového řízení

UPOZORNĚNÍ: Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od sdělení souhlasu s dosaženou cenou. Lhůta pro zaplacení kupní ceny je 90 dnů od podpisu kupní smlouvy. Závazný vzor kupní smlouvy je součástí smlouvy o složení kauce.

UPOZORNĚNÍ: Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (4.000 Kč).

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení prodávajícího.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

UPOZORNĚNÍ: kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené k převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující

UPOZORNĚNÍ: podle ustanovení § 295 odst. 1 a 2 IZ osoby a subjekty tam vyjmenované nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení KSOS 37 INS 12453/2018 dlužníka VÍTKOVICE MECHANIKA a. s.,. 

 
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.


 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]