Evid. číslo: A7311

Prodej - Administrativní budova s užitnou plochou 524m2, pozemek 233m2 - Teplice, Ústecký kraj

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.06.2024 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 11:43:11
Konec 1. kola 11.09.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7311
Čas předložení návrhů 2.kola do 12.09.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 12.09.2024 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 7 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 57 dní 3 hodiny
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.06.2024 10:00:00
Konec 1. kola 11.09.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7311
Čas předložení návrhů 2.kola do 12.09.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 12.09.2024 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 7 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 57 dní 3 hodiny
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Popis

Výběrové řízení na prodej čtyřpodlažní administrativní budovy (jedno podzemní, tři nadzemní podlaží + půdní prostor) s kompletním zázemím, z majetku dlužníka Tesasing s.r.o. Budova je v dobrém technickém stavu, volná a vyklizená. Nachází se v severní části Teplic s velmi dobrou dopravní dostupností.  Budova je v napojena všechny inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektro). Přístup je z veřejné komunikace s parkováním před budovou. Celková užitná plocha budovy činí 524m2, z toho plocha kanceláří se soc.zázemím činí 460m2. Budova se nachází na rohu ulic Hřbitovní a Dubská, se vstupem z ulice Dubská.

Technický stav:
Původní objekt postavený kolem roku 1927 byl kompletně zrekonstruován v roce 1996 a z části v roce 2004 (okna, interiéry, soc. zázemí, vytápění). V roce 2021 byla provedena nová fasáda a rekonstrukce střechy včetně nové krytiny. V suterénu bylo provedeno odstranění vnitřních omítek obvodového zdiva, kterým vlivem nefunkčních svislých izolací prostupuje zemní vlhkost. Celkový stavebně technický stav stavby je dobrý, opotřebení je stanoveno odborným odhadem 48%.
 
Dispoziční řešení:
1.PP - schody, chodba, sklady, technická místnost s plynovým kotlem.
1.NP - vstupní hala, schody, kanceláře, soc. zázemí.
2.NP a 3.NP - schody, chodba, kanceláře, soc. zázemí, dva menší balkónky.
 
Dispoziční řešení, popis staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.
 
Termin konání prohlídek:
I. termín -
6.8.2024 v 10:00 hod.
II. termín - 3.9.2024 v 10:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Dubská 1797/51, 415 01 Teplice. GPS souřadnice: 50.6457092N, 13.8201608E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 3915/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova č.p. 1797, jiná stavba, v části obce Teplice, stavba stojí na pozemku parc. č. 3915/4,
- pozemek parc.č. 4281/16, ostatní plocha, jiná plocha,
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 5857 pro katastrální území Teplice, obec Teplice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.
 
Všechny výše uvedené věci jsou zapsané v soupisu majetkové podstaty. Jejich přesný položkový soupis je uvedený v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf
 
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Minimální požadovaná cena:  7,000.000,-Kč
 
Forma prodeje:
Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A7311

Smlouva o složení kauce:
Pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato smlouva je zájemcům v systému k dispozici po registraci, mezi přílohami aukce - A7311_Smlouva o složení kauce.pdf.  Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon. Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č. 2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce - A7311_Manuál pro vyplnění Přílohy č. 2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf
 
Předložení nabídky ve 2. kole:
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně v elektronické formě na www.verejnedrazby.cz/A7311
 
Předložení nabídky ve 3. (finálním) kole:
Finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě. Tito zájemci budou po skončení 2. kola neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky. Nabídku kupní ceny může účastník, který postoupil do 3.(finálního) kola učinit výhradně v elektronické formě na www.verejnedrazby.cz/A7311
 
* Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).
 
Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce: do 11.9.2024 do 18:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): do 12.9.2024 do 12:00 hod.

Termín podání finální nabídky (3.kolo): do 12.9.2024 do 15:00 hod.
 
Kauce: 350.000 Kč
 
Jedná se o prodej v insolvenčním řízení v rámci zpeněžení majetkové podstaty dlužníka Tesasing s.r.o. (řízení vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka KSUL 85 INS 12120/2023).
 
Kupní smlouva musí být vítězem tohoto výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítzězi výběrového řízení (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem. Kupní cena musí být vítězem tohoto výběrového řízení uhrazena před podpisem Kupní smlouvy.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
 
Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
 
Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka). 
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 
 
Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující. 
 
Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím. 
 
Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští. 
 
Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce