Evid. číslo: A5750

Prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka OTR Recycling s.r.o.

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 23.02.2021 13:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 13:18:57
Konec 1. kola 09.04.2021 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5750; 3. kolo formou aukce na www.verejnedrazby.cz/A5802
Čas předložení návrhů 2.kola do 09.04.2021 14:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 09.04.2021 16:00:00
Poplatek za dokumentaci 1 Kč
Požadovaná minimální cena 30 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 5 000 000 Kč
Dosažená cena 30 150 000 Kč
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 23.02.2021 13:00:00
Konec 1. kola 09.04.2021 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5750; 3. kolo formou aukce na www.verejnedrazby.cz/A5802
Čas předložení návrhů 2.kola do 09.04.2021 14:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 09.04.2021 16:00:00
Poplatek za dokumentaci 1 Kč
Požadovaná minimální cena 30 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 5 000 000 Kč
Dosažená cena 30 150 000 Kč

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Nejvyšší nabídka 3. kola činí 30.150.000,- Kč (slovy třicet milionů sto padesát tisíc korun českých)

Nejvyšší nabídka 2. kola činí 30.050.000,- Kč (slovy třicet milionů padesát tisíc korun českých)

Prodej běžícího podniku (on going concern) dlužníka OTR Recycling s.r.o.

Právní režim transakce:

Prodej závodu dlužníka s názvem OTR Recycling s.r.o., definovaného ve smyslu § 502 občanského zákoníku jako organizovaný soubor jmění sloužící k provozování činnosti dlužníka, který byl sepsán do majetkové podstaty dlužníka dle ust. § 205 a násl. a § 217 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Insolvenční zákon“), jehož jednotlivé složky jsou zveřejněny v insolvenčním rejstříku dlužníka v soupisu majetkové podstaty a jeho přílohách (dále jen „Závod“), a to jednou smlouvou dle §290, §291 a násl. Insolvenčního zákona. Nelze uplatnit odpočet DPH

Harmonogram prodeje

1. kolo – kvalifikace - 23.2.2021 - 9.4.2021 13:00

9.4.2021 13:00 – Konec 1. kola – ukončení registrace zájemců do výběrového řízení

Podmínky registrace do výběrovém řízení:

1. Podpis NDA – na základě doručené podepsané NDA bude umožněn zájemci vstup do DATA ROOM

2. Složení kauce ve výši 5.000.000 Kč na účet organizátora aukce č.: 2501886179/2010, VS IČO/RČ účastníka aukce, specifický symbol 5750

3. Podpis a doručení smlouvy o složení kauce vč. úředního ověření podpisu nebo se zaručeným elektronickým podpisem. Vzor smlouvy o složení kauce je uložen v DATA ROOM.

Všechny uvedené podmínky musí zájemce o účast v aukci kumulativně splnit do 9.4.2021 do 13:00 hod.

2. kolo – nabídky

9.4.2021 13:00 – 14:00 - podávání nabídek elektronicky na www.verejnedrazby.cz/A5750, minimální nabídková cena 30.000.000 Kč

9.4.2021 14:00 – vyhlášení nejvyšší nabídky 2. kola + sdělení o postoupení či nepostoupení do 3. kola

3. kolo – finální aukce

9.4.2021 14:00 – 16:00 Závěrečné kolo, konané formou uzavřené online aukce pro 3 účastníky, kteří podali nejvyšší nabídky v druhém kole. Aukce bude konána na adrese www.verejnedrazby.cz/A5802 

Osobní prohlídky podniku dlužníka:

Po přechozí domluvě s Mgr. Lubošem Macháčkem na +420 605 341 674 nebo machacek@gaute.cz

PODROBNOSTI O PODNIKÁNÍ A MAJETKU DLUŽNÍKA DOSTUPNÉ  INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU A ZEJMÉNA VE ZNALECKÉM POSUDKU A V DATA ROOM

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Prodej běžícího Závodu dlužníka v rámci insolvenčního řízení  KSBR 44 INS 11182 / 2017 vedeného u Krajského soudu v Brně

1. Finanční prostředky v pokladně a zůstatky na účtech dlužníka nejsou součástí předmětu prodeje a budou před převodem vlastnického práva k Závodu vypořádány na hlavní účet majetkové podstaty č. 229488016/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s. 

2. Podmínkou účasti v aukci je prvotně podpis NDA, poté nad rámec složení kauce také podpis smlouvy o složení kauce vč. prohlášení o tom, že kupující akceptuje vzor smlouvy o prodeji závodu (dále jen „Smlouva o prodeji“), který je uveden pouze v DATA ROOM, vše ve znění, jak je zveřejněno v přílohách pod aukcí nebo v DATA ROOM.

3. Ve Smlouvě o prodeji bude vyloučeno užití § 2176 občanského zákoníku, tj. nelze změnit kupní cenu v závislosti na zvýšení nebo snížení jmění v mezidobí.

4. Termín doplacení kupní ceny na účet majetkové podstaty: 9.5.2021 včetně.

5. Termín podpisu Smlouvy o prodeji – nejpozději  9.5.2021 včetně, rozhodné je doručení do sféry prodávajícího

6. Kupní cena dosažená v aukci musí být zaplacena v plné výši na účet majetkové podstaty před podpisem Smlouvy o prodeji ze strany Prodávajícího.

7. Závod je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, resp. tato podmínka se vztahuje na ty součásti Závodu, u nichž je dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter majetku, a Kupující je povinen převzetí Závodu v takovém stavu akceptovat.

8. Kupující bude zavázán koupit a převzít Závod sestávající z hmotného, osobního a nehmotného majetku umožňujícího obchodní činnost Dlužníka v Závodu, jež zahrnuje věci, práva a další hodnoty v držení Dlužníka používané k provozování obchodní činnosti Dlužníka nebo vzhledem k jejich povaze určené k tomuto účelu v rámci Závodu, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům Závodu, s výjimkou pracovněprávních pohledávek Dlužníkových zaměstnanců výslovně vyloučených Smlouvou o prodeji.

9. Kupující bude zavázán převzít Závod na výzvu Prodávajícího nejpozději 1.6.2021 s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se Kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na Kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně Kupující.

10. Prodávající neposkytne Kupujícímu jakoukoliv záruku za stav nebo vlastnosti kterékoli součásti Závodu ani Závodu jako celku. Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

11.Kupující hradí poplatky spojené s převodem Závodu včetně poplatků spojených s převodem/přepisem jeho jednotlivých součástí ve veřejných rejstřících a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

12. Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za skutečnost, zda Kupující vyhovuje požadavkům zákona o ochraně hospodářské soutěže.

13. Prodávající má právo kdykoli výběrové řízení zrušit, prodloužit či odmítnout všechny nabídky.

14. Prodávající může dodatečně i po 9.4.2021 13:00 povolit účast zájemci, který splní podmínky účasti ve výběrovém řízení do 9.4.2021 14:00. Na dodatečné povolení účasti není právní nárok.

15. Vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 90 (devadesát) dnů ode dne skončení aukce.

16. Dosažená cena a uzavření Smlouvy o prodeji podléhá schválení ze strany Prodávajícího (insolvenčního správce, věřitelů).

17. Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce. Zprostředkovatel v přílohách výběrového řízení dává k dispozici neoficiální překlad některých smluvních dokumentů do anglického jazyka. Rozhodující je však pouze znění v českém jazyce.

18. Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.


!!! DOPORUČENÍ ZPROSTŘEDKOVATELE!!!

1. V případě zahraničního zájemce doporučujeme právní zastoupení advokátem oprávněným k poskytování právních služeb na území ČR v oblasti českého práva.

2. Doporučujeme kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Rozhodující je moment připsání na účet majetkové podstaty. Doporučujeme kauci zaslat nejméně 48 hodin před ukončením 1. kola.

3. V případě pochybností, jak postupovat, nás neodkladně kontaktujte.

4. Doporučujeme sjednat si osobní prohlídku Závodu dlužníka.

5. Doporučujeme pro splnění podmínek vstupu do výběrového řízení využití zaručeného elektronického podpisu a zaslání podepsaných dokumentů elektronickou poštou. V případě, že nedisponujete zaručeným elektronickým podpisem, doporučujeme dokumenty vytisknout, podepsat na příslušných místech a podpisy, u kterých je to vyžadováno, nechat ověřit, a následně i s ověřovací doložkou nechat celý dokument včetně ověřeného podpisu na Czech point nebo u notáře zkonvertovat do elektronické podoby. S postupem rádi poradíme.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce