aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5865

Prodej budova pro bydlení a podnikání - bývalá pekárna vč. 2 bytů - 400m od centra České Skalice, užitná plocha 942m2, PZ 409m2

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 26.03.2021 10:00:00
Aktuální čas 19.06.2021 14:00:56
Konec 1.kola 19.05.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5865
čas předložení návrhů 2.kola do 20.05.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 20.05.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 4 975 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Dosažená cena 6 660 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 6,660.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 6,015.000,- Kč.

Výběrové řízení na prodej dobře udržované budovy pro bydlení a podnikání s celkovou užitnou plochou 942m2, při ul. Palackého, 400 metrů od centra města. Jedná se o budovu bývalé pekárny, kde kromě provozních prostor jsou vyčleněny i prostory pro bydlení - 2 byty ve 3.NP.
 
Budova je nepodsklepená se třemi nadzemními podlažími, se sedlovou střechou. Podlahy ve výrobní části betonové průmyslové a z keramické dlažby, v bytech laminátové plovoucí a z keramických dlaždic. Stavba je užívána od roku 1991. V roce 1998 byla provedena nástavba 2. a 3. NP. Stavebně-technický stav je dobrý. Budova je přístupná z veřejné komunikace a je napojena na tyto IS: plyn, el, vodovod, kanalizace.
 
Výměry jednotlivých podlaží:
1.NP užitná plocha 319,96m2
2.NP užitná plocha 338,55m2
3.NP užitná plocha 284,20m2

Dispoziční řešení, popis jednotlivých podlaží a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf a dále v příloze v dokumentu Dispoziční řešení a výčet místností.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín - 19.4.2021 ve 12:00 hod.
II. termín - 10.5.2021 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Palackého 58, 552 03 Česká Skalice. GPS souřadnice: 50.3958478N, 16.0497086E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální pandemickou situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Celková kupní cena bude rozpočítána takto:

A) 90,453% kupní ceny připadne na věci nemovité uvedené níže pod písm. A.
B) 9,547% kupní ceny připadne na věci movité uvedené níže pod písm. B. Část ceny připadající na movité věci je cenou včetně DPH 21%.
 
Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5865, minimální požadovaná cena ve VŘ: 4,975.000,-Kč

Termíny: Termín složení jistiny: do 19.5.2021 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 20.5.2021 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 20.5.2021 do 15:00.

Kauce: 250.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka BIOOBCHOD.CZ s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
A - nemovité věci
- pozemek parc. č. 943/2, celková výměra 409 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 58, obč.vyb., v části obce Česká Skalice,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3403 pro katastrální území Česká Skalice, obec Česká Skalice, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod.
 
B - movité věci
- Balící stroj Uniprox
- Chladící box 2ks
- Pec chlebová
- Kynárna velká
- Regál dřevěný 8 ks
- PC, Monitor, tiskárna Brother DCP 9020 CDW
- Vyvalovačka rolfix
- Rohlíkovač
- Pec velká Kornfeil
- Kynárna velká Kornfeil
- Pec malá Kornfeil elektrická
- Pec malá Revent
- soubor drobných movitých věcí - vybavení pekárny v k.ú. Česká Skalice ; soubor drobných movitých věcí - bez bližší specifikace.
 
Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]