aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5789

Prodej budovy č.ev. 99 - objekt výrobny svíček, Prechov, Moravský Žižkov

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 17.03.2021 11:00:00
Aktuální čas 18.04.2021 02:03:39
Konec 1.kola 05.05.2021 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A5789
čas předložení návrhů 2.kola do 06.05.2021 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 06.05.2021 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena Ne
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 18 dni 11 hodin
Požadovaná kauce 100 000 Kč
 
1.jpg
 
Popis:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBJEKT VÝROBNY SVÍČEK , BUDOVA č.ev. 99. NA POZEMKU p.č. 1609 (POZEMEK TŘETÍ OSOBY) (LV č. 2167)

 

Jedná se o samostatně situovaný objekt - budovu, která je postavena v osadě Prechov v těsné blízkosti Moravského Žižkova. Jedná se pouze o budovu.

Pozemková parcela č. 1609, na které se budova nachází, je ve vlastnictví České republiky. Budova má dále přestavky na pozemkové parcele č. 1607/1. Přístup k budově je rovněž řešen přes pozemkovou parcelu č. 1607/1 a není právně zajištěn.

Jedná se o výrobní objekt  č.ev. 99 je využíván k výrobě svíček (stroje jsou stále v objektu, ale výroba k datu místního šetření již neprobíhá).

Objekt byl užíván jako výrobní hala se zázemím skladů hotových výrobků, s administrativním zázemím a sociálním zázemím.

Objekt je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou s mírným sklonem.

Stavební popis:

Nosná svislá konstrukce je železobetonová skeletová s vyzdívkami. Na sloupech jsou uloženy plnostěnné vazníky s žebírkovými panely.

K budově jsou po obou stranách v podélném směru provedeny přístavby s ocelovou nosnou konstrukcí a s vnějším plechovým opláštěním.

Střecha nad hlavní halou je sedlová, s mírným sklonem s plechovou krytinou. Střechy přístaveb jsou pultové s plechovými krytinami. Klempířské prvky jsou provedené z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, v části plastová s izolačními dvojskly. Vnitřní dveře jsou dřevěné hladké, vstupní dveře jsou dřevěné, vrata jsou plechová.

Podlahy tvoří betonová mazanina. Omítky vnitřní jsou vápenné hladké, Vnější omítky jsou vápenocementové (u haly). Jsou provedené vnitřní keramické obklady u sociálního zázemí a u kuchyňského koutu. Rozvody elektro 220V, 380V. Objekt není vytápěn (objekt byl vytápěn v rámci prováděné výrobní činnosti). Je napojen na vodovod, plyn a kanalizaci.

Technický stav

Celkový stavebnětechnický stav objektu je dle názoru znalce průměrný.

Stáří stavby

Dle odborného odhadu znalce je stavba užívána od roku 1970.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku, který je zveřejněn v Příloze č.1-Znalecký posudek.pdf této aukce a dále v Příloze č. 2 - Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Prohlídky: dle dohody na adrese Prechov č.ev.99.Moravský Žižkov

Jde o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A5789, minimální požadovaná cena ve VŘ: NENÍ STANOVENA

Termíny:

Termín složení kauce: do 05.05.2021 do 17:00 hod.

Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 06.05.2021 do 12:00hod.

Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 06.05.2021 do 14:00hod.

Kauce: 100.000 Kč.

*
*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisu kupní smlouvy.

Lhůta pro vyhlášení výsledku VŘ je do 30 dnů od skončení 3.kola VŘ.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená ve  výběrovém řízení podléhá schválení zajištěného věřitele a insolvenčního správce.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]