aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4308

Prodej bytu 2 + 1 vč. příslušenství, panel, 86,2 m2, obec Číhaň, okr. Klatovy

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 25.04.2019 14:30:00
Aktuální čas 23.10.2019 06:55:22
Konec 23.10.2019 15:00:00
Zbývá 8 hodin 4 minuty
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 689 000 Kč
Aktuální cena 689 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
f10592064.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej bytu 2 + 1 vč. příslušenství, 86 m2,panel, obec Číhaň, okr. Klatovy

Předmětem prodeje je bytová jednotka 2+1 ve 2.NP vč. příslušenství :
- jednotka č. 71/2 byt – vymezen budova Číhaň, č.p. 71, rod. dům, LV 434, na parcele St.108/1 a St. 108/2, LV 434. Spoluvlastnický podíl id 862/7114 na společných částech domu č.p. 71, a pozemku parc.č. St 108/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 108/2 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 667/4 – ostatní plocha, parc.č. 669/1 – ostatní plocha, parc.č. 669/4 – ostatní plocha. Bytová jednotka 2+1 ve 2.NP, Číhaň č.p.71.
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 448 pro katastrální území a obec Číhaň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy
K vlastnictví jednotky č.71/2 dále náleží :
Podíl o velikosti id.647/4574na nemovitostech
- pozemek parc. č. 667/1, trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 667/8, trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 667/10, trvalý travní porost
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 436 pro katastrální území a obec Číhaň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy.
Podíl o velikosti id.1/18 na nemovitostech
- pozemek parc. č. St.115/1/1, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba : bez čp/če, tech.vyb
- stavba bez čp/če, tech.vyb na pozemku parc. č. 115/1 a St. 115/2, LV 10002
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 435 pro katastrální území a obec Číhaň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Přesný popis stavu nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Plocha: Užitná : 86,2 m2

Prohlídky:  dle dohody.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30-ti dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.Věcná břemena zpeněžením nezanikají. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]