aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4308

Prodej bytu 2 + 1 vč. příslušenství, panel, 86,2 m2, obec Číhaň, okr. Klatovy

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 25.04.2019 14:30:00
Aktuální čas 14.07.2020 01:32:37
Konec 12.12.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 551 200 Kč
Aktuální cena 551 200 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
f10592064.jpg
 
Uživatel 590012.12.2019 13:46:01 551 200
Popis:
Prodej bytu 2 + 1 vč. příslušenství, 86 m2,panel, obec Číhaň, okr. Klatovy

Předmětem prodeje je bytová jednotka 2+1 ve 2.NP vč. příslušenství :
- jednotka č. 71/2 byt – vymezen budova Číhaň, č.p. 71, rod. dům, LV 434, na parcele St.108/1 a St. 108/2, LV 434. Spoluvlastnický podíl id 862/7114 na společných částech domu č.p. 71, a pozemku parc.č. St 108/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 108/2 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 667/4 – ostatní plocha, parc.č. 669/1 – ostatní plocha, parc.č. 669/4 – ostatní plocha. Bytová jednotka 2+1 ve 2.NP, Číhaň č.p.71.
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 448 pro katastrální území a obec Číhaň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy
K vlastnictví jednotky č.71/2 dále náleží :
Podíl o velikosti id.647/4574na nemovitostech
- pozemek parc. č. 667/1, trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 667/8, trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 667/10, trvalý travní porost
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 436 pro katastrální území a obec Číhaň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy.
Podíl o velikosti id.1/18 na nemovitostech
- pozemek parc. č. St.115/1/1, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba : bez čp/če, tech.vyb
- stavba bez čp/če, tech.vyb na pozemku parc. č. 115/1 a St. 115/2, LV 10002
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 435 pro katastrální území a obec Číhaň, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Klatovy.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Přesný popis stavu nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Plocha: Užitná : 86,2 m2

Prohlídky:  dle dohody.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.
Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Kupující (vítěz aukce) je povinen nejpozději do 30-ti dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.Věcná břemena zpeněžením nezanikají. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]