Evid. číslo: A7299

Prodej bytu 3+1, cihla, UP 87 m2 s garáží, obec Blatnice, okr. Třebíč - snížení ceny !

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 15.05.2024 10:00:00
Aktuální čas 20.06.2024 04:34:22
Konec 25.06.2024 14:00:00
Zbývá 5 dní 9 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 900 000 Kč
Aktuální cena 1 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 15.05.2024 10:00:00
Konec 25.06.2024 14:00:00
Zbývá 5 dní 9 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 900 000 Kč
Aktuální cena 1 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej bytu 3+1, cihla, UP 87 m2 s garáží, obec Blatnice, okr. Třebíč - snížení ceny !!!

Předmětem prodeje je bytová jednotka  a garáž vč. spoluvlastnických podílů ( viz. předmět prodeje)

Bytová jednotka (126/2) 3+1 v samostatně stojícím cihlovém bytovém domě. Užitná plocha bytu je 87 m2 a nachází se v 1.NP. Orientace místností je na východní a západní světovou stranu. V budově jsou 4 bytové jednotky a 4 garáže. Stavebně technický stav domu je dobrý.

Jednotka (126/6) garáž se nachází v 1.PP domu.

IS: vodovod, kanalizace, plyn, elektřina.

Na předmětu prodeje je na listu vlastnictví zapsáno věcné břemeno užívání. Byt není obývaný !!.

Kategorie energetické náročnosti G - energ. průkaz nedodán.

Podrobný popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku zveřejněném v příloze pdf na této straně.

Bytová jednotka a garáž, které jsou předmětem prodeje, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku jsou přesně specifikované v příloze Předmět prodeje pdf. zveřejněné na této straně.

Prohlídky: dle domluvy, adresa Blatnice 126

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

 Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem,  uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí. Věcná břemena zpeněžením v IŘ nezanikají.
 

Podmínky prodávajícího:

-          věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-         na předmětu prodeje (jednotka č. 126/2 a 126/6) vázne věcné břemeno užívání pro Vandu Borovkovou, nar.30.9.1939, věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

-          kupující hradí poplatky spojené s registrací věcí uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce