Evid. číslo: A7064

Prodej dvou pozemků - zahrada, celková výměra 1096 m², k.ú. Brněnské Ivanovice, Brno, Jihomoravský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.08.2023 12:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:28:00
Konec 26.09.2023 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 355 500 Kč
Aktuální cena 640 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.08.2023 12:00:00
Konec 26.09.2023 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 355 500 Kč
Aktuální cena 640 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18019 26.09.2023 14:29 640 000 Kč

Uživatel 18020 26.09.2023 14:24 635 000 Kč

Uživatel 18019 26.09.2023 14:19 630 000 Kč

Uživatel 18020 26.09.2023 14:19 611 000 Kč

Uživatel 18019 26.09.2023 14:15 610 000 Kč

Uživatel 18020 26.09.2023 14:14 605 000 Kč

Uživatel 18019 26.09.2023 14:10 600 000 Kč

Uživatel 18020 26.09.2023 14:09 590 000 Kč

Uživatel 18019 26.09.2023 14:04 550 000 Kč

Uživatel 18020 26.09.2023 14:00 480 000 Kč

Uživatel 18019 26.09.2023 13:59 475 000 Kč

Uživatel 18020 26.09.2023 13:50 405 000 Kč

Uživatel 18019 23.09.2023 07:43 400 000 Kč

Uživatel 18021 21.09.2023 12:21 361 500 Kč

Uživatel 18019 21.09.2023 08:06 360 500 Kč

Uživatel 18021 20.09.2023 14:43 359 500 Kč

Uživatel 18020 20.09.2023 07:48 358 500 Kč

Uživatel 18021 19.09.2023 16:00 357 500 Kč

Uživatel 18020 12.09.2023 09:25 356 500 Kč

Popis

Výrazné snížení ceny na 50% ceny stanovené znaleckým posudkem - prodej dvou pozemků - zahrada, celková výměra 1096 m², k.ú. Brněnské Ivanovice, Brno, Jihomoravský kraj

Pozemek parc. č. 184 a parc č. 185 – k.ú. Brněnské Ivanovice:

Soubor dvou pozemků se nachází cca 550 m severně od okraje zastavěné městské části Brněnské Ivanovice v místní zahrádkářské lokalitě. Jedná se o sousedící travnaté pozemky tvaru úzkých pásů vedených jako zahrada o celkové výměře 1096 m2. Přístup k pozemkům je zajištěn přes nezpevněnou cestu - pozemek parc. č. 210/1 ve vlastnictví státu. Na pozemcích se nacházejí náletové dřeviny, keřové porosty. Pozemky jsou dlouhodobě neudržované.

Celkový popis pozemků je možné najít v rámci přílohy A7041_Znalecký posudek.pdf

Adresa: 620 00 Brněnské Ivanovice, Brno, Jihomoravský kraj

GPS: 49.1626528N, 16.6486000E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 30 INS 29546/2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce