aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6356

Prodej hotelového zařízení s restaurací a velkou zahradou, užitná plocha cca 630 m², pozemky celkem 2516 m², obec Krupka

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 30.09.2021 12:00:00
Aktuální čas 23.10.2021 23:41:47
Konec 30.11.2021 14:00:00
Zbývá 37 dni 15 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 7 860 000 Kč
Aktuální cena 7 860 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0256.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Opakovaný prodej hotelového zařízení s restaurací a velkou zahradou, pozemky celkem 2516 m², obec Krupka, okr. Teplice, Ústecký kraj

Obec Krupka je na seznamu UNESCO a tedy i turisticky vyhledávanou lokalitou. Předmětná nemovitost je tedy zajímavou investicí s možností rozšíření ubytovacích kapacit pro hosty.

Provozní budova občanské vybavenosti č.p. 34

Jedná se o provozní budovu občanské vybavenosti s názvem "U Žida" obsahující převážně restaurační a hotelové prostory, včetně dvou bytových jednotek.

Provozní budova je částečně podsklepena ve dvou prostorách, je o dvou nadzemních podlažích, v části podkroví je jedna z bytových jednotek. Budova je obdélníkového půdorysu s přístavbou u zadní fasády. Budova je zděná tradiční o masivních nosných zdech, stropy jsou nad sklepy klenuté a rovné nespalné, nad podlažími jsou rovné trámové s rovným podhledem, v bytech s podhledy SDK. Schody jsou nespalné kamenné. Zastřešení je sedlové a pultové na přístavbě, krytina plechová, šablonová - klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Vytápění objektu je několikeré, přízemí na plynový kotel a kamna s ohřevem vody, vytápění I. patra elektrickými přímotopy, byt v podkroví ústředním kotlem na elektro. Teplá voda zajišťována centrálně pro hotel a kuchyni plynovými agregáty, v bytech lokálně.

Výměry:

podzemí - sklepy ve dvou prostorách 59,59 m2

přízemí - restaurace a tech. a sociální zázemí 258,91 m2

1. patro - hotelová část se zázemím 185,69 m2

                                                   byt 3+1 95,46 m2

podkroví a přístavba - byt 4+1 91,42 m2

Sítě: voda, elektřina, plyn, kanalizace

Adresa: 1. Máje 34, 417 41 Krupka - Vrchoslav

GPS: 50.6818206N, 13.8517092E

Osobní prohlídka pro zájemce je možná pouze po předchozí domluvě s makléřem

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení:   KSUL 71 INS 7763/2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]