Evid. číslo: A7305

Prodej hotelu HARMONY - hotel s kapacitou 50 lůžek, restaurace - zastavěná plocha 2.387m2, pozemky 6.749m2, Rychnov nad Kněžnou

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 12.06.2024 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 13:06:26
Konec 1. kola 24.07.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7305
Čas předložení návrhů 2.kola do 25.07.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 25.07.2024 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 12 700 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 8 dní 1 hodina
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 12.06.2024 10:00:00
Konec 1. kola 24.07.2024 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A7305
Čas předložení návrhů 2.kola do 25.07.2024 12:00:00
Čas předložení návrhů 3.kola do 25.07.2024 15:00:00
Poplatek za dokumentaci NE
Požadovaná minimální cena 12 700 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá 8 dní 1 hodina
Požadovaná kauce 750 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Popis

Prodej hotelu Harmony v obci Rychnov nad Kněžnou - Dlouhá Ves (Královéhradecký kraj) s kapacitou 50 lůžek (23 pokojů), restaurace, parkování. Budova hotelu se nachází v klidné části Rychnova nad Kněžnou - Dlouhá Ves, vzdálená 3 km od centra Rychnova nad Kněžnou a 55 km od letiště Pardubice. Celková zastavěná plocha všech prostor činí 2.387m2. Celková plocha pozemků činí 6.749m2.
 
Minimální požadovaná cena činí 49% ceny dle znaleckého posudku.
 
Budova hotelu:
Budova je cca z roku 1970. V minulosti proběhla částečná rekonstrukce - okna, fasáda, podlahové krytiny. Střešní krytina je dle znaleckého posudku ve špatném stavu. Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepenou budovu s restaurací. Budova má tři nadzemní podlaží. Všechny pokoje mají své vlastní soc. zázemí (WC, sprchový kout, umyvadlo).
 
IS: voda, el., napojení kanalizace přes septik. Mimo areál se nachází vlastní trafostanice, vedení VN z hlavního vedení do trafostanice a kabelová přípojka do areálu hotelu. Přístup z veřejné komunikace ve vlastnictví obce.
 
Dispoziční řešení, celkový popis staveb, jednotlivé výměry a další fotografie jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek nemovité věci.pdf 
 
Celková kupní cena bude rozpočítána takto:
A) 99,648% kupní ceny připadne na věci nemovité uvedené níže pod písm. A1
B) 0,352% kupní ceny připadne na věci uvedené níže pod písm. A2
 
Předmět prodeje tvoří:
A1 - věci nemovité:
- pozemek parc.č. St. 29/1, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Dlouhá Ves, č.p. 104, obč. vyb.,
- pozemek parc.č. St. 29/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb.,
- pozemek parc.č. St. 29/3, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Dlouhá Ves, č.p. 104, obč. vyb.,
- pozemek parc.č. 53/3, trvalý travní porost,
- pozemek parc.č. 53/5, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 1139, ostatní plocha,
- pozemek parc.č. 3370/6, ostatní plocha,
- stavba Dlouhá Ves, č.p. 104, způsob využití obč. vybavenost, stojící na pozemku parc. č. St. 29/1 a St. 29/3
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 381 pro katastrální území Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou,
 
a dále

A2 - Sloupová trafostanice – k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov nad Kněžnou – trafostanice nacházející se na pozemku p.č. 3056/1 v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou. Pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka. Ve prospěch vlastníka budovy č.p. 104 na pozemku parc. č. St. 29/1 a vlastníka pozemku parc. č. St. 29/1 je zřízeno věcné břemeno přístupu k trafostanici za účelem provozu, oprav a údržby – zapsáno v KN pod sp. zn. V-3056/2027-607 účinky k 15.8.2007.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 

Termin konání prohlídek:
I. termín - 27.6.2024 v 11:00 hod.
II. termín - 17.7.2024 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Dlouhá Ves 104, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A7305

Minimální požadovaná cena: 12,700.000,-Kč
Tržní hodnota dle znaleckého posudku ze dne 21.2.2024: 25,925.000,-Kč.

Smlouva o složení kauce: Pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Tato smlouva je zájemcům v systému k dispozici po registraci, mezi přílohami aukce. Součástí smlouvy o složení kauce je i její Příloha č. 3 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění - tzv. AML zákon.

Předložení nabídky ve 2. kole: Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně učinit elektronicky v systému.

Předložení nabídky ve 3. (finálním) kole: Finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě. Tito zájemci budou po skončení 2. kola neprodleně informováni emailem, popřípadě i telefonicky. Nabídku kupní ceny může účastník, který postoupil do 3.(finálního) kola učinit výhradně elektronicky v systému.

Termíny:
Termín složení kauce a doručení podepsané Smlouvy o složení kauce do: 24.7.2024 do 18:00 hod.
Termín podání cenové nabídky (2.kolo): do 25.7.2024 do 12:00 hod.
Termín podání finální nabídky (3.kolo): do 25.7.2024 do 15:00 hod.

Kauce: 750.000 Kč

* Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Jedná se o prodej v insolvenčním řízení v rámci zpeněžení majetkové podstaty dlužníka HOTEL HARMONY Dlouhá Ves s.r.o. (řízení vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 41 INS 14678/2023).

Kupní smlouva ve znění dle vzoru, který je uveřejněn v přílohách tohoto výběrového řízení - Příloha č. 3 - Závazný vzor kupní smlouvy.pdf, musí být vítězem tohoto výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude vítězi výběrového řízení (kupujícímu) sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem. Kupní cena musí být vítězem tohoto výběrového řízení uhrazena před podpisem Kupní smlouvy.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující se zavazuje převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; případné náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující si nemůže vymínit jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající nenese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručuje, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdává práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce