aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3333

Prodej id. 1/3, rodinný dům a objekt skladu, zastavěná plocha 259m2(RD)+430m2(sklad), ul. Skrýšovská, Pelhřimov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 04.04.2018 16:05:00
Aktuální čas 16.09.2019 08:17:45
Konec 23.05.2018 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 107 168 Kč
Aktuální cena 108 168 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_0722.JPG
 
Uživatel 1022223.05.2018 10:51:54 108 168
Popis:
Prodej ideální 1/3, rodinný dům a objekt skladu, zastavěná plocha 259m2(RD)+430m2(sklad), ul. Skrýšovská, Pelhřimov, Kraj Vysočina    

Rodinný dům čp. 1091 a objekt skladu bez čp/če jsou situovány v ulici Skrýšovská, a to v bývalém zemědělském a provozním areálu, na samém okraji obce Pelhřimov. Okolí nemovitostí je tvořeno obdobnými provozními objekty.

V současné době jsou okolní pozemky a rovněž pozemky zastavěných ploch pod oceňovanými objekty jiného vlastníka. Příjezd k areálu po místní zpevněné komunikaci, areál je oplocen, vjezd je zajištěn bránou. Není právní zajištění (věcným břemenem) vjezdu a chůze k nemovitostem.

Sítě: voda, el. en., kanalizace do septiku, plynová přípojka není provedena

Rodinný dům je přízemní, samostatně stojící, bez podsklepení. Konstrukce domu je zděná, zastřešení sedlové s krytinou vlnitým eternitem, klempířské konstrukce pozinkované, dřevěná zdvojená okna, dveře hladké plné, omítky vápenné. Podlahy jsou betonové s krytinou PVC případně koberec, ve vstupní chodbě terassová dlažba, na WC keramická dlažba. Vytápění na tuhá paliva. V domě není koupelna, pouze místnost WC s umývadlem. Stěny jsou obloženy keramickým obkladem. Kuchyňská linka s keramickým obkladem umístěna v obývacím pokoji, elektrický sporák, uživatelka používá případně vařič na PB. V obývacím pokoji je obložen strop sololitovými deskami. Dle dostupných informací pochází nemovitost z roku 1969.

Provozní budova stojící vedle rodinného domu je rovněž přízemní, samostatně stojící, bez podsklepení. Konstrukce objektu je zděná, masivní komínové těleso, zastřešení sedlové s krytinou vlnitým eternitem, klempířské konstrukce pozinkované, dřevěná zdvojená okna, plechová vrata, omítky vápenné. Podlahy jsou betonové, nepojení na elektriku. Stáří objektu shodné s rodinným domem.

Oba objekty jsou v původním, neudržovaném a zanedbaném stavu.

Adresa: Skrýšovská 1091, 393 01  Pelhřimov, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina,

GPS: 49.4154267N, 15.2333256E

Prohlídky po přechozí telefonické či mailové domluvě.

Cena obvyklá ideální 1/3 dle znaleckého posudku ze dne 06.02.2017: 95.600 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:
KSCB 44 INS 8937/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

UPOZORNĚNÍ: budova č.p. 1091 stojí na pozemku jiného vlastníka, parc.č.  2360/6 o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro katastrální území Pelhřimov, obec Pelhřimov, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Pelhřimov. Tento pozemek není předmětem prodeje.

UPOZORNĚNÍ: budova bez č.p./č.e. stojí na pozemku jiného vlastníka, parc.č.  2360/7 o výměře 430 m2, zastavěná plocha a nádvoří to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro katastrální území Pelhřimov, obec Pelhřimov, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Pelhřimov. Tento pozemek není předmětem prodeje.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce. V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]