aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4257

Prodej id.podílu 1/2 pozemku - zahrady, obec Brno, k.ú. Holásky

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 12.04.2019 14:43:00
Aktuální čas 30.05.2020 19:23:08
Konec 19.10.2019 14:43:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 0 Kč
Max. příhoz 0 Kč
Vyvolávací cena 0 Kč
Aktuální cena 0 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce NE
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
orto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej id.podílu 1/8 pozemků o celkové výměře 2194m2 ( id.1/8 = id.274,25 m2) , k.ú. Holásky, obec Brno.

Předmětem prodeje je
 
-id.1/8 pozemku parc.č. 2110 zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 305 pro katastrální územíHolásky a obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno - město.

Upozornění : na pozemku stojí stavby nezapsané v KN. 
Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.
Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Upozornění : Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po nabídce kupujícího, složení blokační zálohy, povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu prodeje za cenu, kterou nabídl zájemce. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu se zájemcem.
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu prodeje, bude složená záloha vrácena zájemci bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného. V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva zájemcem podepsána nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč). Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.   Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]