aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4407

Prodej komerční objekt - vinárna, cukrárna, prodejna, užitná plocha 227m2, PZ 347m2, Čeladná, okr.Frýdek-Místek - SLEVA 35%

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 10.06.2019 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2020 14:08:17
Konec 1.kola 14.08.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A4407
čas předložení návrhů 2.kola do 15.08.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 15.08.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 625 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Popis:
Opakované výběrové řízení na prodej menšího komerčního objektu, který sloužil jako vinárna, kavárna s cukrárnou a prodejna potravin v turisticky atraktivní lokalitě Beskyd, obci Čeladná. Jedná se o prodej z majetku dlužníka Speak with me s.r.o. Celková užitná plocha budov činí 227m2. Celková plocha pozemků činí 347m2.

Cena byla v tomto opakovaném výběrovém řízení snížena o 35% !!

Objekt je složen ze dvou vzájemně konstrukčně a provozně propojených částí. Objekt je samostatně stojící, podsklepený s jedním nadzemním podlažím.

Dispoziční řešení:
1.PP (část č.p. 663) - kuchyně propojená vstupem s barem, sklad, WC
1.PP (část bez čp/če) - schodiště se vstupem z ulice, prostor vinárny, soc. zázemí muži, soc. zázemí ženy, soc. zázemí personál, prostor baru propojený vstupem do kuchyně
1.NP (část č.p.663) - vstup z ulice, WC muži, WC ženy, prostor kavárny/cukrárny se vstupem na zastřešenou terasu a venkovní rampu na zadní straně objektu (rampa je postavena nad pozemkem jiného vlastníka parc.č. 109/5)
1.NP (část bez čp/če) - vstup z ulice, zastřešený prostor venkovní terasy se vstupem do kavárny, v pravé krajní části (při pohledu z ulice) je schodiště do vinárny v 1.PP

Část č.p. 663 byla postavena a zkolaudována v roce 1992 jako prodejna potravin. V roce 2001 byla přistavěna část bez čp/če, ve které byla částečně zkolaudována podzemní část využívaná jako vinárna se soc.zázemím. V objektu jsou provedeny rozvody vody, plynu, el.nn a kanalizace. Celkový stavebně technický stav objektu je průměrný. Přístup do části č.p. 663 je umožněn rovněž z veřejné komunikace, ale přes pozemek jiného vlastníka parc.č. 109/5.

Zastavěné plochy a výšky podlaží:
1.PP (část č.p. 663) - zázemí vinárny: plocha 22,04m2, konstr.výška 2,45m
1.NP (část č.p.663) - kavárna/cukrárna se zázemím: plocha 28,35m2, konstr.výška 2,8m
1.PP (část bez čp/če) - vinárna se soc.zázemím: plocha 109,26m2, konstr.výška 3,05m
1.NP (část bez čp/če) - kryté terasy: plocha 135,11, konstr. výška 2,7m

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Movitý majetek tvořící vybavení nemovitých věcí není předmětem prodeje.

Termin konání prohlídek:
30.7.2019 ve 14:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Čeladná 663, 739 12 Čeladná. GPS souřadnice: 49.5433731N, 18.3327375E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4407, minimální požadovaná cena ve VŘ: 1,625.000,-Kč

Termíny: Termín složení jistiny: do 14.8.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 15.8.2019 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 15.8.2019 do 15:00.

Kauce: 150.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka SPEAK WITH ME s.r.o..

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. St. 1758 o výměře 43m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 663, zp.využití obč.vybavenost, v části obce Čeladná,
- pozemek parc.č. St. 2080 o výměře 145m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, zp.využití jiná stavba,
- pozemek parc.č. 110/5 o výměře 159m2, ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3275 pro katastrální území Čeladná, obec Čeladná, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Frýdek-Místek.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]