aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4206

Prodej komplexu INGE - hotel, restaurace, wellness, bowling - užitná plocha 2.530m2, pozemky 23.016m2, Místo, okres Chomutov

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.04.2019 10:00:00
Aktuální čas 06.06.2020 01:21:49
Konec 1.kola 19.06.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro, nebo www.verejnedrazby.cz/A4206
čas předložení návrhů 2.kola do 20.06.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 20.06.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena Ne
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 2 000 000 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
53.jpg
 
Popis:
Opakované výběrové řízení na prodej hotelového areálu se 77 lůžky, restaurací, wellness centrem a bowlingem.  Kolaudace proběhla v roce 2012. Předmětem prodeje je i veškeré vybavení. Areál se nachází v okrajové části obce Místo, vzdálené 100 km od Prahy a 50 km od Karlových Varů. Areál je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu, s dostatečným pozemkovým zázemím. Bezprostřední okolí tvoří okolní lesy krušných hor a zřícenina hradu Hasištejn.  Celková užitná plocha všech prostor hlavní budovy činí 2.530m2. Celková plocha pozemků činí 23.016m2. 

Budova hotelu:
Jedná se o samostatně stojící podsklepenou budovu s restaurací. Budova má dvě nadzemní podlaží a dvě účelově využívané podkroví pod sedlovou střechou. Hotel má kapacitu 77 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových pokojích a v mezonetových čtyřlůžkových apartmánech. Všechny pokoje mají své vlastní soc. zázemí (WC, sprchový kout, umyvadlo). V přízemí hotelu je k dispozici restaurace s kompletním jídelním servisem o kapacitě 42 míst a recepce. V letních měsících je restaurace rozšířena o 16 míst venkovním sezením na terase. Hotel je vybaven bazénem s protiproudem, whirpool bazénem, finskou saunou a infrasaunou, bowlingovou dráhou.

IS: voda, plyn, el, kanalizace vlastní ČOV.Přístup z veřejné komunikace ve vlastnictví obce.

Výstavba hotelu na pozemcích parcelní číslo 835/1 a 835/2 v k.ú. Místo byla provedena na základě stavebního povolení ze dne 31.08.2009 čj. OSÚaŽP/S/1776/2009-BřeM. Užívání stavby bylo povoleno Kolaudačním souhlasem č.j. MMCH/62295/2012 ze dne 6.6.2012, mimo koupelnového bazénu a vířivé vany Whirpool umístěné v místnosti wellness v suterénu hotelu. Tyto prostory byly po zkušebním provozu dodatečně zkolaudovány Kolaudačním souhlasem č.j. MMCH/37804/2013 ze dne 3.4.2013.

Dispoziční řešení, půdorysy jednotlivých podlaží, celkový popis staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek nemovité věci.pdf a v přílohách "stavební dokumentace".

Termin konání prohlídek:
I. termín - 20.5.2019 ve 12:00 hod.
II. termín - 10.6.2019 ve 12:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Místo č.p. 110, 431 58 Místo, okres Chomutov. 
GPS souřadnice: 50.4480406N, 13.2561567E
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému nebo v písemné formě v zapečetěné obálce a to na předpsaném formuláři, který je uveřejněn v Prováděcí dokumentaci. Tento je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Formulář pro předložení nabídky FO.pdf nebo Formulář pro předložení nabídky PO.pdf.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4206

Minimální požadovaná cena: není stanovena
Cena obvyklá nemovitých věcí dle znaleckého posudku ze dne 23.7.2018: 32,000.000,-Kč.
Cena obvyklá movitých věcí dle znaleckého posudku ze dne 17.9.2018: 4,146.730,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 19.6.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 20.6.2019 ve 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 20.6.2019 v 15:00.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Kauce: 2,000.000 Kč.

Celková kupní cena bude rozpočítána takto:
A) 88,6% kupní ceny připadne na věci nemovité uvedené níže pod písm. A.
B) 11,4% kupní ceny připadne na věci movité uvedené níže pod písm. B. Část ceny připadající na movité věci je cenou včetně DPH 21%.

Předmět prodeje tvoří:
A - Hotel Inge
- pozemek parc. č. 118/1 o výměře 4.533m2, trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 118/2 o výměře 4.110m2, trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 835/1 o výměře 12.946m2, trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 835/2 o výměře 575m2, trvalý travní porost,
- pozemek parc. č. 835/3 o výměře 68m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 835/4 o výměře 784m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 110, způsob využití ubyt.zařízení, v části obce Místo,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 385 pro katastrální území Místo, obec Místo, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Chomutov,
B - vybavení hotelu - VĚCI MOVITÉ - Přesný položkový soupis movitých věcí je uveden v přiloženém souboru - Soupis movitých věcí.pdf

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán). 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných
předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o..
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]