aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6752

Prodej - LIBEREC - pozemek 306m2 s rozestavěnou stavbou RD 4+kk s garáží, z majetku dlužníka K4K Holding s.r.o.

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 05.09.2022 10:00:00
Aktuální čas 08.12.2022 16:22:44
Konec 1.kola 07.12.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6752
čas předložení návrhů 2.kola do 08.12.2022 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 08.12.2022 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 107 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce již vypršela!
Požadovaná kauce 155 000 Kč
 
4.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 3,205.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 3,200.000,- Kč.

POZOR: TERMÍN II. PROHLÍDKY BYL UPRAVEN - NOVĚ PROHLÍDKA PROBĚHNE DNE 1.12.2022 V 11:00 hod.

Výběrové řízení na prodej pozemku o výměře 306m2 na kterém je umístěna rozestavěná stavba rodinného domu bez č.p./č.e., v západní části Liberce, při ulici Bajkalská, k.ú. Dolní Hanychov, z majetku dlužníka K4K HOLDING s.r.o.
 
Rodinný dům je rozestavěn v r. 2017 jako samostatný objekt na základě rozhodnutí o umístění stavby č.j. SURR/7130/211943/15 Ře ze dne 11.3.2016. Po dokončení má mít celkem 2 nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, je provedena hrubá stavba 1.NP. Dispozičně je dům řešen jako 4+kk s vestavěnou garáží. Podlahová plocha činí 202 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství (garáž a činí 241 m2).

IS: el 230/400V, vodovod, kanalizace
 
Dispoziční řešení, popis jednotlivých nemovitých věcí a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
I. termín - 2.11.2022 v 11:00 hod.
II. termín - 1.12.2022 v 11:00 hod.
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Liberec - Dolní Hanychov, při ulici Bajkalská/Jičínská, GPS souřadnice: 50.7518722N, 15.0247303E

 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to na tel. 608 150 460, p. Mencl.
 
Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6752, minimální požadovaná cena ve VŘ: 3,107.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 7.12.2022 do 18:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 8.12.2022 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 8.12.2022 do 15:00.

Kauce: 155.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka K4K HOLDING s.r.o.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 259/2, ostatní plocha
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1329, k.ú. Dolní Hanychov, obec Liberec, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, KP Liberec. 
 
Minimální požadovaná cena je uvedena včetně DPH. V případě splnění zákonných podmínek se může rovněž uplatnit režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb.
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Upozornění:
Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]