Evid. číslo: A7179

Prodej nemovitostí "H" RD s pozemky CP 4.740 m2 obec Václavovice, okres Ostrava-město.

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 26.03.2024 13:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 14:06:10
Konec 29.05.2024 13:00:00
Zbývá 33 dní 22 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 654 300 Kč
Aktuální cena 4 654 300 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 235 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 26.03.2024 13:00:00
Konec 29.05.2024 13:00:00
Zbývá 33 dní 22 hodin
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 654 300 Kč
Aktuální cena 4 654 300 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 235 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej nemovitostí "H" RD s pozemky o celkové  4.740 m2  obec Václavovice,  okres Ostrava-město

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána.

Dle znaleckého posudku je stavba označena jako rodinný dům, užívaný k bydlení a svým stavebně  technickým řešením tomuto využití odpovídá. Objekt disponuje 3 obytnými pokoji, kuchyní, koupelnou, 2x WC, předsíní, prostorem pro skladování potravin a šatnou. Jedná se o jednopodlažní dřevostavbu bez podsklepení z roku 2004. Vytápění objektu je centrální  napojené na plynový kotel, teplá užitková voda je zajištěna bojlerem. Objekt je napojen na elektřinu, vodovod a plyn, odpad je řešen jímkou. Původně byla stavba určena k administrativním účelům, kdy tento objekt sloužil jako zázemí zaměstnanců společnosti podnikající na Pozemcích v oblasti prodeje ojetých automobilů a nákladní dopravy (tak je objekt zapsán i na LV č. 622, k.ú. Václavovice u Frýdku- Místku).

V obci Václavovice je vše, co má ve správné obci být – škola, obchod, restaurace, fotbalový klub, hasičárna, myslivna, zázemí pro děti a spousta malebných i tajemných zákoutí, když toto vše z Václavovic činí naprosto perfektní místo k životu…  Václavovice mají výbornou dopravní dostupnost danou blízkostí dálničních tras. Hromadná doprava je zajištěna autobusovými spoji z autobusové zastávky „Restaurace u Čepaníků“, která je situována v bezprostřední blízkosti nemovitosti.Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné v příloze této aukce.

GPS: 49°45'22.05"N, 18°23'05.71"E.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Smlouva o složení kauce:

Pro možnost účasti v této aukci je provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen.Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci – A7112 Smlouva o složení kauce.pdf. Součástí Smlouvy o složení kauce je  Příloha č.2 - Identifikace zájemce a potvrzení kontroly klienta pro účely zákona č.253/2008 Sb., v platném znění - tzv.AML zákon.Podrobný manuál, jak správně vyplnit Přílohu č.2 Smlouvy o složení kauce je uveřejněn v přílohách aukce -A7112 Manuál pro vyplnění Přílohy č.2 Smlouvy o složení kauce_AML.pdf.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením nezanikají.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.


Podmínky prodávajícího:

  • kupní cena bude zájemcem bude zaplacena před    podpisem kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to na účet č. 223883840/0600 vedený u MONETA Money a.s., variabilní symbol 470521014.
  • - prodávající má možnost nevyhlásit žádného vítěze, popřípadě zrušit aukci na základě pokynu (odsouhlasení) zajištěného věřitele.
  • -  věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;
  • - kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;
  • - kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;
  • - prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;
  • - kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

 

 PRO-18-00084-2

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce