aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5377

Prodej pozemek, celková výměra 29588 m², obec Kozomín, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.06.2020 08:00:00
Aktuální čas 15.07.2020 14:04:56
Konec 1.kola 30.06.2020 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro,
čas předložení návrhů 2.kola do 30.06.2020 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 30.06.2020 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 479 400 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 100 000 Kč
 
pozemek_kozomín1.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka ze třetího kola činí 3,629.999 Kč (tři miliony šest set dvacet devět tisíc devět set devadesát devět korun českých).

Nejvyšší nabídka z druhého kola činí 2,868.999 Kč (dva miliony osm set šedesát osm tisíc devět set devadesát devět  korun českých).

Prodej pozemku o celkové výměře 29588 m2, obec Kozomín, Středočeský kraj

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 77 INS 8492 / 2018

Podle čl. I. odst.5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci provozovatelem požadováno uzavření smlouvy o složení kauce (viz příložený soubor A5377_Smlouva o složení kauce).

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 15 dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]