aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4654

Prodej pozemek pro výrobu, provoz a skladování, ul. Petlákova, Brno-Brněnské Ivanovice, výměra 4.278m2

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 13.09.2019 10:00:00
Aktuální čas 03.04.2020 18:13:22
Konec 1.kola 07.11.2019 17:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A4654
čas předložení návrhů 2.kola do 08.11.2019 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 08.11.2019 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 3 900 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 350 000 Kč
Dosažená cena 6 011 000  Kč
 
2.jpg
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 6,011.000,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 5,347.999,- Kč.

Výběrové řízení na prodej pozemků o celkové výměře 4.278m2 v k.ú. Brněnské Ivanovice, Brno.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. 1339/2, výměra 2397m2, druh pozemku ostatní plocha
- pozemek parc. č. 1340, výměra 1881m2, druh pozemku orná půda
vše v katastrálním území Brněnské Ivanovice, zapsáno na LV č. 872, pro obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město .

Popis předmětu prodeje:
Jedná se o rovinaté pozemky, obdélníkového tvaru šířky cca 24 m, které jsou v současnosti využívané k zemědělským účelům jako orná půda. Na pozemcích nejsou postaveny žádné stavby. Na severní a jižní straně pozemky sousedí s pozemky obdobného charakteru.

Příjezd k pozemkům je po nezpevněné komunikaci na parc.č.239/1 ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Napojení na inženýrské sítě( IS):
- vzdušné vedení el.nn je vedeno podél západní hranice příjezdové komunikace
- hlavní řady vody, kanalizace, plynu jsou od hranice pozemku ve vzdálenosti cca 150 m

Dle platného územního plánu Statutárního města Brna pozemky leží v návrhových plochách s převažujícím funkčním využitím jako PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT:

- jsou určeny pro umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků

Přípustné jsou:
- provozovny výroby a výrobních služeb,
- sklady a skladové plochy

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Podle čl. I. odst. 5 Obchodních podmínek účasti na elektronické aukci v systému společnosti GAUTE a.s. provozovaném na adrese www.verejnedrazby.cz je pro možnost účasti v této aukci (výběrovém řízení) provozovatelem požadováno uzavření Smlouvy o složení kauce. Smlouva o složení kauce musí být uzavřena písemně a podpis na Smlouvě o složení kauce musí být úředně ověřen. Smlouva o složení kauce je uveřejněna v Prováděcí dokumentaci. Tato je zájemcům v systému k dispozici po registraci - Smlouva o složení kauce.pdf.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení uzavřel Smlouvu o složení kauce a řádně uhradil kauci, učinit výhradně elektronicky v systému www.verejnedrazby.cz

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A4654, minimální požadovaná cena ve VŘ: 3,900.000,-Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 7.11.2019 do 17:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 8.11.2019 do 12:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 8.11
.2019 do 15:00.

Kauce: 350.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka ENVIREAL s.r.o.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Kupní smlouva musí být vítězem výběrového řízení podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne konání třetího kola výběrového řízení. Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]