aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4370

Prodej pozemku ke komerční výstavbě 15184m2, Rochlice, roh ulic Dobiášova a Seniorů, Liberec, z majetku Interma

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 2 kola
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 03.06.2019 15:50:00
Aktuální čas 04.06.2020 15:16:26
Konec 1.kola 19.07.2019 13:00:00
Místo předložení návrhu Gaute a.s., Lidická 26, Brno - 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 19.07.2019 18:00:00
poplatek za dokumentaci 9445260 Kč
Požadovaná minimální cena 9 445 260 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 400 000 Kč
 
1xxx.jpg
 
Popis:
Prodej pozemku ke komeřční výstavbě 15184m2, Rochlice, roh ulic Dobiášova a Seniorů, Liberec

Cena vč. DPH - lze uplatnit odpočet.

pozemku parc.č. 2217/2 o výměře 5.728 m2, trvalý travní porost (způsob ochrany: zemědělský půdní fond);
pozemku parc.č. 2217/3 o výměře 1.424 m2, trvalý travní porost (způsob ochrany: zemědělský půdní fond);
pozemku parc.č. 2217/5 o výměře 5.254 m2, trvalý travní porost (způsob ochrany: zemědělský půdní fond);
pozemku parc.č. 2217/6 o výměře 343 m2, trvalý travní porost (způsob ochrany: zemědělský půdní fond);
pozemku parc.č. 2217/9 o výměře 870 m2, trvalý travní porost (způsob ochrany: zemědělský půdní fond);
pozemku parc.č. 2218/2 o výměře 1.046 m2, trvalý travní porost (způsob ochrany: zemědělský půdní fond) a
pozemku parc.č. 2221/29 o výměře 519 m2, orná půda (způsob ochrany: zemědělský půdní fond),
vše zapsáno na LV č. 1012 pro k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec

Pozemky prochází v současné době ochranné pásmo plynovodu a el. vedení. Probíhá přeložka těchto sítí.

•    v roce 2016 byl proveden na pozemcích geologický a radonový průzkum, dále posudek na možnost vsaku dešťových vod a korozní průzkum, vše s negativními zjištěními;
•    na pozemcích nyní nevázne žádné předkupní právo třetí osoby;
•    dne 22.05.2017 (viz příloha) byla s budoucím oprávněným GasNet, s.r.o. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k provedení stavby plynárenského zařízení (přeložka VTL plynovodu v ul. Dobiášova); tato smlouva bude v souladu s čl. IV. a) postoupena na příp. nového vlastníka anebo nahrazena smlouvou novou;
•    dne 10.03.2017 (viz příloha) byla s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu (zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy dle energetického zákona); tato smlouva bude v souladu s čl. V. odst. 1 postoupena na příp. nového vlastníka anebo nahrazena smlouvou novou;
•    dne 26.10.2017 IS podepsala protokol o předání a převzetí nemovitostí dotčených realizací díla - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy dle energetického zákona (viz příloha);
•    dne 13.11.2017 vydal Mag.m.Liberec kolaudační rozhodnutí (viz příloha), kterým bylo povoleno užívání vodovodních řad a kanalizačních stok (jedná se o dodatečnou kolaudaci, která nebyla provedena již v roce 1995 a přes ní jsou dále napojeny již od roku 1995 další návazné lokality a příp. budova na pozemcích by se právě na tyto řády také napojovala).

Na pozemcích z části porost
Konečná cena podléhá schválení zajištěného věřitele
Zajištěný věřitel může rozhodnout o konání dodatečného kola výběrového řízení.

Prohlídky po domluvě

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve znaleckém posudku.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Prodej podléhá schválení věřitelským výborem
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele a po uhrazení poplatku za pováděcí dokumentaci.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]