Evid. číslo: A7047

Prodej pozemku o celkové výměře 2.516m2 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, Moravskoslezský kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 27.07.2023 10:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 11:42:29
Konec 12.09.2023 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 724 000 Kč
Aktuální cena 3 724 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Andrea Šálovská
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 27.07.2023 10:00:00
Konec 12.09.2023 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 724 000 Kč
Aktuální cena 3 724 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18000 12.09.2023 08:11 3 724 000 Kč

Popis

Prodej dvou pozemků, parc.č. 2342/1 a 2342/3 o celkové výměře 2.516 m², k.ú. Brušperk, Moravskoslezský kraj.

Soubor dvou pozemků se nachází v okrese Frýdek-Místek, ve městě Brušperk, při ulici Veselíčko, vedle rodinného domu č.p. 286 v okrajové části zastavěného území. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k pozemkům je z pozemku parc.č. 2390/5 (pozemek je ve vlastnictví města Brušperk). Pozemky jsou umístěny v klidné lokalitě k bydlení.

Dle sdělení soudního znalce, pozemky nejsou napojeny na žádné inženýrské sítě. V místě je možnost napojení na elektrosíť, vodovod, kanalizaci a plynovod. Kanalizace vede v cestě v p.č. 2390/5, vodovod a plyn vedou přes cestu, v pozemku p.č. 2392/28, ve vzdálenosti cca 8 m od pozemku p.č. 2342/3. 

Nadzemní síť elektro NN vede rovněž přes pozemek p.č. 2392/28 (přes cestu p.č. 2390/5), rovněž cca 8m od hranice pozemku p.č. 2342/3.

Bližší popis je uveden v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:  Organizovaně se prohlídka pozemku nekoná, prohlídku si řeší každý zájemce individuálně.

GPS: 49.707957045, 18.218276779

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Martin Sasyn.

Předmět prodeje tvoří:

- pozemek parc.č. 2342/1, trvalý travní porost
- pozemek parc.č. 2342/3 trvalý travní porost
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 291 pro katastrální území Brušperk, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Frýdek -Místek

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce a zajištěného věřitele s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být vítězem online aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Upozornění:

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem a zajištěným věřitelem.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce