aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6496

Prodej pozemků o celkové výměře 27.849m2 vč. zemědělských budov, obec Šebestenice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 26.01.2022 13:24:09
Konec 25.02.2022 14:00:00
Zbývá 30 dni 0
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 700 000 Kč
Vyvolávací cena 1 183 000 Kč
Aktuální cena 1 183 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 93 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
97_1 kn.jpg
 
Uživatel 1854914.01.2022 10:34:371 183 000
Popis:
Prodej pozemků o celkové výměře 27 849m2 a na nich stojících zemědělských budov bez č.p./č.e. 
 
Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 97/1, celková výměra 264 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, bez č.p./č.e., zem. stav.,
- pozemek parc. č. St. 97/2, celková výměra 621 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, bez č.p./č.e., zem. stav.,
- pozemek parc. č. St. 98, celková výměra 868 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, bez č.p./č.e., zem. stav.,
- pozemek parc. č. 375/39, celková výměra 2.013 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/40, celková výměra 438 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/48, celková výměra 576 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/51, celková výměra 128 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/53, celková výměra 1.193 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/54, celková výměra 115 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/55, celková výměra 1.013 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/56, celková výměra 3.505 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/63, celková výměra 1.139 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/64, celková výměra 5 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 375/65, celková výměra 1.919 m2, ostatní plocha,
- pozemek parc. č. 626, celková výměra 5.632 m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 680, celková výměra 7.018 m2, orná půda,
- pozemek parc. č. 711, celková výměra 1.402 m2, ostatní plocha,
- budova bez čp/če, zp. využití zem.stav., postavená na pozemku parc.č. St. 97/1 a 97/2
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10080 pro katastrální území Šebestěnice, obec Šebestěnice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora.
 
Dispoziční řešení, popis a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka BEPRA a.s..
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
 
Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]