aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6815

Prodej pozemku o CP 1659 m2, dle ÚP zastavitelné území plochy smíšené obytné, obec Mutějovice, okr. Rakovník

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 23.11.2022 12:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:38:03
Konec 25.01.2023 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 700 000 Kč
Aktuální cena 1 700 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 85 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
20220523_120910123.jpg
 
Uživatel 1942725.01.2023 09:56:551 700 000
Popis:

Prodej pozemku o CP 1659 m2, dle ÚP zastavitelné území plochy smíšené obytné, obec Mutějovice, okr. Rakovník

Prodej pozemku o celkové výměře 1659 m2, situovaného v obci Mutějovice, 10 km severně od Rakovníka. Dle údajů z KN se jedná o ostatní plochu.

Pozemek je územním plánem obce začleněn do zastavitelné plochy obce a určením SO1 pro plochy smíšené obytné. Náhled z ÚP výše ve fotkách aukce nebo na https://www.mutejovice.cz/aktualne/informace-pro-obcany/uzemni-plan-mutejovice/.

Informace o využití území: území je určeno pro bydlení v rodinných domech a vybranou podnikatelskou činnost, poskytující služby obyvatelstvu nebo veřejné správě.

Pozemek není napojen na IS vlastními přípojkami, v přístupové komunikaci nebo podél této komunikace vedou hlavní řady IS (voda, elektřina a splašková kanalizace, která je ve fázi výstavby. Je vypracován projekt kanalizační a vodovodní přípojky k předmětnému pozemku. Dne 5.10.2022 byl vydán územní souhlas se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky pro nabízený pozemek, tj. parc.č. 101 pro k.ú. Mutějovice. Veškeré podklady (technická zpráva, situace, půdorys, podélný profil, příčný řez) a Územní souhlas jsou uveřejněny níže v přílohách pdf..

Přesný popis nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Poloha: GPS:  49.7915283N, 13.8697772E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 45 (čtyřicetipěti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají. 

Podmínky prodávajícího:

-          věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

-          kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

-          kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

-          prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

-          kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]