aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5151

Prodej pozemků o výměře 1472m2, Pšov u Podbořan, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 08.01.2020 15:00:00
Aktuální čas 12.07.2020 05:54:55
Konec 28.03.2020 15:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 200 000 Kč
Aktuální cena 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
ortofoto.jpg
 
Uživatel 307628.03.2020 14:59:45 200 000
Popis:

Prodej pozemků o výměře 1472m2, Pšov u Podbořan, Ústecký kraj   

Oba prodávané pozemky jsou ve funkčním celku a nachází se v katastrálním území Pšov u Podbořan. Tvar pozemků je protáhlého téměř obdélníku se sešikmeným rohem. Celková plocha obou pozemků – zbořeniště a zahrady je 1472 m2. Pozemek není v současné době využíván, není oplocen, je prostý staveb, nachází se zde pouze několik trvalých porostů - keřů a stromů.

Konkrétně se jedná o st. pozemky parc. č.: 13/4 o rozloze 997 m2 zastavěná plocha a nádvoří, nyní zbořeniště a parc. č.: 671 o rozloze 475 m2 - zahrada.


V případě zájmu o financování formou úvěru můžete kontaktovat externího finančního poradce zde: financování OK Klient

Sítě: elektrická síť, vodovodní řád, kanalizace


Adresa: Podbořany – část obce Pšov, okres Louny, Ústecký kraj

GPS: 50.2542947N, 13.4582675E

Prohlídky:

Pozemky jsou volně přístupné

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 93 INS 8936/2014

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]