Evid. číslo: A5484

Prodej pozemku o výměře: 225m2, jiná plocha, obec Vojkovice

Aukce Anglická
Vyřizuje Alice Novakova
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 05.08.2020 12:55:00
Aktuální čas 17.07.2024 11:28:02
Konec 10.09.2020 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 56 000 Kč
Aktuální cena 56 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Alice Novakova
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 05.08.2020 12:55:00
Konec 10.09.2020 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 56 000 Kč
Aktuální cena 56 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 13450 10.09.2020 12:56 56 000 Kč

Popis

Prodej pozemku o výměře: 225m2, jiná plocha, obec Vojkovice

Prodej pozemků parc. č. 1619/51 v katastrálním území Jakubov, obec Vojkovice, okres Karlovy Vary z majetkové podstaty dlužníka Jana Kormoše, zapsaných na listu vlastnictví č. 247, okres Karlovy Vary, katastrální úřadu pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary.

Výměra: 225 m2
Způsob využití: ostatní plocha, jiná plocha
GPS: 50.3072358N, 13.0393444E

Pozemky jsou volně přístupné, jejich prohlídka je možná kdykoliv.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPL 54 INS 6980/2017

Dle znění územního plánu, leží pozemek v oblasti BV
BV – BYDLENÍ VRODINNÝCH DOMECH -  VENKOVSKÉ

Hlavní využití :
- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

Přípustné využití :

- místní komunikace, pěší cesty
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně sprvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci
- zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily
- řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením
- stavby pro domácí chov drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu, bez negativních vlivů (zejména hlukových, pachových) na okolí
- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití :
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené vpříslušných předpisech nad přípustnou míru
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející shlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu ( supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centradopravních služeb

Podmíněně přípustné využití:
- stavby pro rodinnou rekreaci

Podmínky prostorového uspořádání:
- koeficient míry zastavění pozemku KZP = 30-40-výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví


UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 40 dnů od skončení aukce, kupní cenu uhradit nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Jedná se o prodej z insolvenčního řízení. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a výmazem zástavních práv a omezení vlastnických právnese kupující ( 4.000Kč)

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující. Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.


Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce