aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6494

Prodej pozemku o výměře 620m2, obec Šebestenice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:34:30
Konec 25.02.2022 12:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 300 000 Kč
Vyvolávací cena 46 000 Kč
Aktuální cena 380 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 16 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
63_2 kn sat.jpg
 
Uživatel 1865725.02.2022 12:23:45 380 000
Uživatel 1874025.02.2022 12:23:33 350 000
Uživatel 1865725.02.2022 12:18:19 332 000
Uživatel 1874025.02.2022 12:17:50 317 000
Uživatel 1865725.02.2022 12:14:58 290 000
Uživatel 1874025.02.2022 12:11:44 280 000
Uživatel 1865725.02.2022 12:09:58 273 000
Uživatel 1874025.02.2022 12:05:22 250 000
Uživatel 1865725.02.2022 12:03:49 232 000
Uživatel 1874025.02.2022 12:03:16 210 000
Uživatel 1865725.02.2022 11:59:58 208 000
Uživatel 1874025.02.2022 11:54:08 160 000
Uživatel 1865725.02.2022 11:29:16 135 000
Uživatel 1869725.02.2022 10:50:31 130 000
Uživatel 1874025.02.2022 10:45:42 120 120
Uživatel 1869725.02.2022 09:09:4580 000
Uživatel 1874024.02.2022 21:53:2675 075
Uživatel 1869724.02.2022 14:48:1464 000
Uživatel 1874024.02.2022 08:08:2662 000
Uživatel 1875921.02.2022 16:29:4046 000
Popis:
Prodej pozemku o výměře 620m2. Na pozemku je postavena stavba ve vlastnictví cizího vlastníka.
 
Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 63/2, celková výměra 620 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, bez č.p./č.e., zem. stav., zapsaná na LV č. 10007
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10080 pro katastrální území Šebestěnice, obec Šebestěnice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora.
 
Dispoziční řešení, popis a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.
 
Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka BEPRA a.s..
 
Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka budovy k pozemku dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.
 
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
 
Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty. 

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.
 

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne kdy bude vítězi aukce sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele, popř. věřitelského výboru). Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]