aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5991

Prodej pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 21.04.2021 09:59:00
Aktuální čas 02.12.2021 05:31:38
Konec 25.05.2021 10:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 491 000 Kč
Aktuální cena 810 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 97925.05.2021 10:05:14 810 000
Uživatel 1690625.05.2021 10:05:00 800 000
Uživatel 97925.05.2021 10:02:25 780 000
Uživatel 1771225.05.2021 10:01:16 770 000
Uživatel 97925.05.2021 10:00:25 720 000
Uživatel 1771225.05.2021 09:59:42 710 000
Uživatel 97925.05.2021 09:58:39 660 000
Uživatel 1771225.05.2021 09:58:05 650 000
Uživatel 97925.05.2021 09:55:05 600 000
Uživatel 1771225.05.2021 09:11:16 590 000
Uživatel 1690625.05.2021 07:44:05 540 000
Uživatel 97930.04.2021 12:21:08 491 000
Popis:
Prodej pozemků, ostatní plocha - jiná plocha; o celkové výměře: 25.607 m2, obec Mikulov, Jihomoravský kraj

Předmět prodeje:

- pozemek parc. č. 8506 o celkové výměře 11 388 m2, ostatní plocha, jiná plocha

- pozemek parc. č. 8523 o celkové výměře 14 219 m2, ostatní plocha, jiná plocha

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4040 pro katastrální území Mikulov na Moravě obec Mikulov u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj KP Břeclav

Prodávané nemovitosti jsou umístěny v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti.

Samotné pozemky jsou mírně svažité. V současné době nejsou využívané pro zemědělskou produkci. Slouží jako zelené plochy a ostatní plochy. Na pozemcích jsou travlé porosty - křoviny, dřeviny a travní porost.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk.

Přístup: přes pozemek parc. č. 8439; pozemek parc. č. 8589 a pozemek parc. č. 8588; všechny pozemky ve vlastnictví obce Mikulov

GPS: 48.7907417N, 16.6810833E

Prohlídky: pozemky jsou volně přístupné, jejich prohlídka je možná kdykoliv.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, a výňatku ze současného územního plánu, které tvoří přílohu této aukce – Znalecký posudek.pdf, Územní plán - výňatek.pdf. Oba dokumenty nalznete níže, pod popisem aukce.

UPOZORNĚNÍ: pozemky jsou vymezeny v chráněné krajinné oblasti II. IV zóna, ptačí oblast

Cena dosažená v aukci podléhá odsouhlasení insolvenčního správce, resp. věřitelského výboru.

Prodej v rámci insolvenčního řízení KSBR 52 INS 18875/2014

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH a včetně právního servisu. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]