aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6490

Prodej pozemku se stavbou RD 7+1 z roku 2009 s podkrovím, užitná plocha domu 210m2, PZ 394m², obec Brázdim, okres Praha-východ

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 15.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 12:40:37
Konec 17.02.2022 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 6 500 000 Kč
Aktuální cena 6 500 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej pozemku p.č. 55/10 o výměře 394m2, na kterém se nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí - stavba rodinného domu bez č.p.. Dům s dispozicí 7+1 byl postaven v roce 2009. Dům se nachází v obci Brázdim, okres Praha-východ, Středočeský kraj - 11 km od severovýchodní části Prahy, městské části Praha-Letňany.
 
Rodinný dům bez č.p.
Samostatně stojící dům o půdorysu ve tvaru písmene L. Dům není podsklepený a má jedno nadzemní podlaží a podkroví. V domě je situována jedna bytová jednotka 7+1. Užitná plocha domu činí 210m2. RD byl postaven v roce 2009. 

Výčet podlahových ploch v části s povolením užívání:
1.NP: předsíň 8,88 m2, hala 9,84 m2, kuchyň 8,80 m2, komora 2,56 m2, WC 3,56 m2,
obývací pokoj 36,00 m2 = 69,64 m2
Podkroví: hala 11,60 m2, koupena 6,50 m2, ložnice 13,00 m2, pokoj 10,70 m2, pokoj 10,50 m2 = 52,30 m2

Podlahové plochy v přístavbě, která je postavena bez povolení:
1.NP: pokoj 28,27 m2, dílna 17,33 m2 = 45,60 m2
Podkroví: ložnice 16,81 m2, WC 2,66 m2, pokoj 18,65 m2, chodba 2,50 m2 = 43,12 m2

Podlahová plocha celkem 210,66 m2

Na stavbu RD bylo vydáno Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby a povolení k užívání RD ze dne 9.4.2009, Č.j.: Výst.21202/2005-Rozh/PB. Nově vzniklý RD není v KN zapsán. Po vydání povolení užívání stavby byla následně provedena přístavba RD, na kterou nebylo vydáno žádné povolení.

IS: Dům je napojen na přípojky: vody z řadu a vlastní studny, kanalizace do řadu a elektro. Vytápění je el přímotopy.Přístup je zajištěn z obecní komunikace.
 
Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín prohlídky: 1.2.2022 ve 12:00 hod.
II. termín prohlídky: 8.2.2022 ve 12:00 hod. 

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je před domem - u autobusové zastávky "Brázdim, Starý Brázdim". GPS souřadnice: 50.1823536N, 14.5890433E
 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Kateřina Zapletalová.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc.č. 55/10 o výměře 394 m2, zahrada,
včetně stavby nezapsané v katastru nemovitostí, kdy je v katastru nemovitostí vedený nesoulad se skutečným stavem – nezapsaná stavba na parcele č. 55/10
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 87 pro katastrální území Brázdim, obec Brázdim, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Praha-východ.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
 
Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:
 
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]