Evid. číslo: A7306

Prodej pozemku - zahrada, celková výměra 2165 m2, k.ú. Charvátská Nová Ves, Břaclav

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 19.06.2024 12:00:00
Aktuální čas 17.07.2024 11:19:25
Konec 24.07.2024 14:00:00
Zbývá 7 dní 2 hodiny
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 321 000 Kč
Aktuální cena 333 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 19.06.2024 12:00:00
Konec 24.07.2024 14:00:00
Zbývá 7 dní 2 hodiny
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 321 000 Kč
Aktuální cena 333 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18427 24.06.2024 22:26 333 000 Kč

Popis

Prodej pozemku - zahrada, celková výměra 2165 m2, k.ú. Charvátská Nová Ves, Břaclav

Upozornění: 

Na předmětném pozemku parc. č. 1392 pro k.ú. Charvátská Nová Ves se nacházejí stavby (mobilheim, přístřešky) třetí osoby, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí ani zkolaudované, a které jsou užívány třetí osobou. Tyto stavby nejsou součástí prodeje a jejich vyřešení bude zcela na kupujícím. Prodávající k tomuto zajistil prohlášení dlužníků ze dne 29. 5. 2024.

Vyjádření dlužníků ohledně mobilheimu/stavby a přístřešků je k dispozici v rámci přílohy – A7306_Vyjádření dlužníků.pdf

Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě ovocných stromů a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku se lze dostat bez problému po nezpevněné obecní cestě. Pozemek je umístěn v jižní části obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

Upozornění: na pozemku se nachází mobilheim, který byl v průběhu času svépomocí stavebně upraven do současné podoby – viz foto.

Celkový popis pozemku je možné najít v rámci přílohy A7306_Znalecký posudek.pdf

Adresa: 690 06 Charvátská Nová Ves, Jihomoravský kraj

GPS: 48.7858778N, 16.8306778E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení: KSBR 40 INS 11088/2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce