aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6523

Prodej pozemku - zahrada, výměra 779 m², katastrální území a obec Louňovice, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 24.01.2022 10:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 13:28:00
Konec 24.02.2022 14:55:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 646 800 Kč
Aktuální cena 2 550 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
katastr01.jpg
 
Uživatel 1873824.02.2022 14:52:372 550 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:49:292 500 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:49:122 401 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:48:372 400 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:48:052 301 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:45:592 300 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:44:162 201 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:43:372 200 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:43:112 101 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:42:142 100 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:41:272 000 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:40:311 950 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:39:481 901 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:38:411 900 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:37:521 851 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:34:111 850 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:33:371 800 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:32:511 750 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:31:401 701 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:28:321 700 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:28:171 650 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:23:411 600 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:23:221 551 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:19:021 550 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:18:151 501 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:17:011 500 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:15:351 451 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:14:111 450 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:13:241 400 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:08:481 350 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:08:331 300 000
Uživatel 1865124.02.2022 14:03:431 250 000
Uživatel 1873824.02.2022 14:02:381 200 000
Uživatel 1865124.02.2022 13:59:011 150 000
Uživatel 1873824.02.2022 13:58:431 110 000
Uživatel 1865124.02.2022 13:57:151 100 000
Uživatel 1873824.02.2022 13:56:321 070 000
Uživatel 1865124.02.2022 13:55:541 060 000
Uživatel 1873824.02.2022 13:55:271 051 000
Uživatel 1865124.02.2022 13:54:071 050 000
Uživatel 1873824.02.2022 13:46:071 010 000
Uživatel 1843318.02.2022 19:52:38 999 995
Uživatel 1873816.02.2022 15:51:51 951 000
Uživatel 1843308.02.2022 20:29:39 950 000
Uživatel 1865125.01.2022 20:12:04 800 000
Uživatel 1843325.01.2022 12:10:36 796 800
Popis:
Prodej pozemku - zahrada, výměra 779 m², katastrální území a obec Louňovice, Středočeský kraj

Pozemek parc.č. 85/6 druhu zahrada obklopuje rekreační chatu a jí zastavěný pozemek parc.č. St. 432 (nejsou předmětem prodeje).

Zahrada je rovinatého terénu na okraji zastavěného intravilánu obce Louňovice. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné a rekreační domy, za zahradou je les. Dle územního plánu obce Louňovice se pozemek nachází v plochách stabilizovaných zastavěného území: "B - bydlení v krajině". Centrum obce Louňovice je ve vzdálenosti 600 m, centrum Prahy je ve vzdálenosti 34 km, k okraji Prahy je vzdálenost cca 14 km. Přístup na zahradu je z ulice Na Výsluní, oplocení zahrady je provedeno pouze z části, vstup je zahrazen paletou.

Na pozemku je studna s ruční pumpou, v příjezdové komunikaci jsou vedeny inženýrské sítě: el., veřejný vodovod a kanalizace.

GPS: 49.9772833N, 14.7591083E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:   KSBR 40 INS 19212 / 2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]